หลักสูตรระยะสั้น/ฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา

News & Events

UTCC LAW SCHOOL

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก…

Read more

จุลสาร

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์

ผลงานวิจัยของคณาจารย์

หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น