หลักสูตรอบรมระยะสั้น

คอร์ส “การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (DATA PROTECTION OFFICER: HANDS ON WORKSHOP)