หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)     นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)       น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor  of  Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   LL.B

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ที่ปรึกษากฎหมาย
  • เจ้าหน้าที่กฎหมายของหน่วยงานเอกชน
  • ผู้ประกอบการอิสระ
  • ผู้พิพากษา
  • พนักงานอัยการ
  • ทนายความ
  • ข้าราชการ หรือพนักงานฝ่ายกฎหมาย
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
LW106

หลักกฎหมายทั่วไป

(General Principles of Law)

3(3-0-6)
LW107

ประวัติศาสตร์กฎหมาย

(Legal History)

3(3-0-6)
GE001

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

(Thai for Careers)

3(3-0-6)
GE002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*

(English for Communication 1*)

3(3-0-6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต
  รวม 18 หน่วยกิต  

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
LW102

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

(Juristic Act and Contract)

3(3-0-6)
LW103

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

(Criminal Law : General Principles)

3(3-0-6)
LW206

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

(Property Law)

3(3-0-6)
GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

(English for Communication 2*)

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
GE101

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

(Innovation – Driven Ntrepreneurship)

3(3-0-6)
GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด

(Digital Innovative Thinking and Coding)

3(3-0-6)
  รวม 18 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*

(English for Communication in Careers 1*)

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
LW204

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

(Criminal Law : Offenses)

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  LW103
LW205

กฎหมายมหาชน

(Public Law)

2(2-0-4)
LW207

กฎหมายลักษณะหนี้

(Obligations)

3(3-0-6)
LW215

เอกเทศสัญญา 1

(Specific Contract 1)

3(3-0-6)
LW218

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย

(The law for the Organization of Court of Justice and Thai Court System)

2(2-0-4)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)
  รวม 19 หน่วยกิต  

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*

(English for Communication in Careers 2*)

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
LW208

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

(Wrongful Acts ; Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichments)

3(3-0-6)
LW212

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง

(Constitutional Law and Politics)

3(3-0-6)
LW216

เอกเทศสัญญา 2

(Specific Contract 2)

3(3-0-6)
LW217

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ

(Law on Business Risk Insurance Contracts)

3(3-0-6)
LW316

กฎหมายลักษณะครอบครัว

(Family Law)

3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี  1  วิชา 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

LW314

กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด

(Commercial Negotiable Instruments and Current Accounts)

3(3-0-6)
LW315

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

(Law of Business Organizations)

3(3-0-6)
LW318

กฎหมายภาษีอากร

(Taxation Law)

3(3-0-6)
LW323

กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

(Labour Law and Social Welfare)

2(2-0-4)
LW328

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(Law of Civil Procedure)

3(3-0-6)
LW430

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

(International Trade Law)

3(3-0-6)
  รวม 17 หน่วยกิต  

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน
LW235

กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

(Industrial and Environmental Law)

2(2-0-4)
LW317

กฎหมายลักษณะมรดก

(Law of Succession)

3(3-0-6)
LW322

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(Law of Criminal Procedure)

3(3-0-6)
LW324

กฎหมายปกครองและศาลปกครอง

(Administrative Law and

Administrative  Court)

3(3-0-6)
LW330

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

(Law of Evidence)

2(2-0-4)
LW339

การให้คำปรึกษาทางกฎหมายในงานคดีและการว่าความ

(Legal Consultancy and Advocacy)

2(2-0-4)
LW428

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

(Public International Law)

3(3-0-6)
  รวม 18 หน่วยกิต  

 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

LW329 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักกฎหมายธุรกิจ (Preparation for Business Lawyer) 2(2-0-4)
LW425

หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา

(Legal Profession and Philosophy of Law)

3(3-0-6)
LW426

กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

(Bankruptcy Law and Reorganization)

3(3-0-6)
LW429

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

(Private International Law)

2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
  รวม 16 หน่วยกิต  

 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (ปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ

  • คณะนิติศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
  • นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม