หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)     นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)       น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor  of  Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   LL.B

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. สรุปเส้นทางการเรียน (Learning Journey) ในแต่ละชั้นปี

 

ปีที่ 1 (Principles) เป็นการเรียนกฎหมายทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานให้นักศึกษาเข้าใจหลักกฎหมาย นักศึกษาจะได้เรียนวิชา เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ประวัติศาสตร์กฎหมาย กฎหมายมหาชน และการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล

 

ปีที่ 2 (Application) เป็นการประยุกต์หลักกฎหมายเข้ากับกรณีศึกษาจริง (Application) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักกฎหมายที่เรียนมาแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นจริงได้ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเช่น กฎหมายละเมิด กฎหมาย e-Commerce กฎหมายการจัดตั้งบริษัท กฎหมายรัฐธรรมนููญ

 

ปีที่ 3 (Pre-Professional) เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ (Pre-Professional) เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ฯลฯ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักกฎหมาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers) กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือก (Elective Subject) ที่นักศึกษาสนใจได้ เช่น กฎหมายด้าน IT และกฎหมายเกี่ยวกับการเงินยุคใหม่ เป็นต้น

 

ปีที่ 4 (Practice) เป็นปีที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานที่จริง (Practice) เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริงโดยนายจ้างจากสถานประกอบการจะมีส่วนในการประเมินผลนักศึกษาด้วย ซึ่งประสบการณ์การทำงานแบบนี้จะเป็นมูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้กับนักศึกษาในการไปทำงานจริง

6. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎหมายอวกาศ
 • กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กฎหมายอาชกรรมทางไซเบอร์
 • กฎหมายนิติเวชวิทยา
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่กฎหมายของหน่วยงานเอกชน
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • ผู้พิพากษา
 • พนักงานอัยการ
 • ทนายความ
 • ข้าราชการ หรือพนักงานฝ่ายกฎหมาย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. แผนการเรียน