เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2539 โดยเน้นผลิตนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญสาขากฎหมายธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสำหรับข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“ผู้นำด้านการศึกษากฎหมายธุรกิจที่หลากหลาย หลอมรวมสรรพวิทยาการ เพื่อก้าวไกลไปเวทีนานาชาติ”

พันธกิจ

ปรัชญา

“วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำด้านกฎหมายธุรกิจ”

ทำไมต้องเรียนที่นี่

  • รอบรู้กฎหมายทันสมัย ได้ความรู้ทางธุรกิจติดตัว
  • จบแล้วทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อาจารย์มีคุณวุฒิสูงและใจดีมาก
  • มีทุนการศึกษาให้หลากหลายประเภท

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์: natharika_joo@utcc.ac.th
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Juridical Science (S.J.D.), (International Legal Studies),
Golden Gate University,
USA
ปริญญาโท
Master of Laws (LL.M.), (Banking and Finance Law),
Boston University,
USA
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: ornamol_ara@utcc.ac.th
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Juridical Science (S.J.D.), University of Wisconsin-Madison, USA
ปริญญาโท
Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, USA
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตร
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ
Certificate of Media Policy (2017), Annenberg-Oxford Media Policy Summer Institute

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: prapanpong_khu@utcc.ac.th
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D., Queen Marry University of London, UK
ปริญญาโท
Master of Laws (LL.M.) with merits, International Economic Law, University College London, UK
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตร
Certificate of Media Policy (2016), Annenberg-Oxford Media Policy Summer Institute

อาจารย์น้ำฝน ลิมปเจต

อาจารย์น้ำฝน ลิมปเจต

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: namphon_lim@utcc.ac.th
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
LL.M. in International Law, Chulalongkorn University
LL.M. in International Commercial Law, University of Aberdeen, UK
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตร
ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ
● Certificate of International Economic Legal System and Sustainable Development (2016), United Nation Institute for Training and Research (UNITAR)
● Certificate of Techniques and Procedures in International Environmental Law (2015), United Nation Institute for Training and Research (UNITAR)
● Certificate of WTO Trade Laws and Practices on Trade Remedies (2008), The International Institute for Trade and Development (ITD)

นางนันทัชพร พุฒตา

นางนันทัชพร พุฒตา

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
อีเมล์: nantachaporn_put@utcc.ac.th
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครือข่ายพันธมิตร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (กกพ.)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
International Institute of Communications
สพธอ. (ETDA)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ)
สมาคมการค้ายาสูบไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย

1. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา พ.ศ.2555
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
2. แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่ และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2552
3. การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ(สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา)
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน,ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน,อ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ,ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา
4. ศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน,อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา
5. ศึกษารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบการกำกับดูแลการแข่งขันในยุคดิจิตอล กสทช
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
6. ศึกษาระบบการระงับข้อพิพาทด้านการเงินและการธนาคารของต่างประเทศ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน,ผศ.พัชรี พิชณุษากร,ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา
7. โครงการการศึกษาประเด็นกฎหมายและประเมินผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีต่อประชาชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
– อ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์
8. โครงการและนักวิจัย โครงการการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อหารายการและผู้ผลิตสื่อโฆษณาผ่านช่องทางบริการ OTT บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
– อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์
9. โครงการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการปฏิรูประบบภาษีสรรพสามิตยาสูบ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
– อ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์
10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ (ทำร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ) สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ
– ผศ .ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล