เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2539 โดยเน้นผลิตนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญสาขากฎหมายธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสำหรับข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“ผู้นำด้านการศึกษากฎหมายธุรกิจที่หลากหลาย หลอมรวมสรรพวิทยาการ เพื่อก้าวไกลไปเวทีนานาชาติ”

ปรัชญา

“วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำด้านกฎหมายธุรกิจ”

ทำไมต้องเรียนที่นี่

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • รอบรู้กฎหมายทันสมัย ได้ความรู้ทางธุรกิจติดตัว

  • จบแล้วทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

  • อาจารย์มีคุณวุฒิสูงและใจดีมาก

  • มีทุนการศึกษาให้หลากหลายประเภท

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

Assisstant Professor Dr. Natharika Chan

ตำแหน่ง: คณบดี (Dean, School of Law)

-ประธานกรรมการบริหารวิชาการ โครงการจัดการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Juridical Science (S.J.D.), (International Legal Studies),
Golden Gate University,
USA
ปริญญาโท
Master of Laws (LL.M.), (Banking and Finance Law),
Boston University,
USA
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
กฎหมายการเงินการธนาคาร
กฎหมายตั๋วเงินและตราสารพาณิชย์
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

อ.แอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล

Assistant Professor Dr. Ornamol Arapol

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร (Associate Dean for Administrative Affairs)

-รองประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Juridical Science (S.J.D.), University of Wisconsin-Madison, USA
ปริญญาโท
Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, USA
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตร
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ
Certificate of Media Policy (2017), Annenberg-Oxford Media Policy Summer Institute
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

Assistant Professor Dr. Prapanpong Khumon

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (Associate Dean for Academic Affairs)
-ประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-กรรมการ คณะกรรมการเจราจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
-กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
-กรรมการวิจัย กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-กรรมการ คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา กรณีระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด (คณะกรรมการจัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรม)
-ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าด้านธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D., Queen Mary University of London, UK
ปริญญาโท
Master of Laws (LL.M.) with merits, International Economic Law, University College London, UK
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตร
Certificate of Media Policy (2016), Annenberg-Oxford Media Policy Summer Institute
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร
กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์น้ำฝน ลิมปเจต

อาจารย์น้ำฝน ลิมปเจต

Namphon Limpajate (Lecturer)

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (Associate Dean for Student Affairs)

อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
LL.M, in International Commercial Law, University of Aberdeen, UK
LL.M, in Internationol Law, Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตร
ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ
● Certificate of International Economic Legal System and Sustainable Development (2016), United Nation Institute for Training and Research (UNITAR)
● Certificate of Techniques and Procedures in International Environmental Law (2015), United Nation Institute for Training and Research (UNITAR)
● Certificate of WTO Trade Laws and Practices on Trade Remedies (2008), The International Institute for Trade and Development (ITD)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ

นางนันทัชพร พุฒตา

นางนันทัชพร พุฒตา

Mrs. Nantachaporn Putta

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ (Secretary, School of Law)

อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครือข่ายพันธมิตร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (กกพ.)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
International Institute of Communications
สพธอ. (ETDA)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ)
สมาคมการค้ายาสูบไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย