หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ-2562)

นิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ-2562)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจำนงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจำนงค์

arpasara_the@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

Veena_anu@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

เพิ่มเติม

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

nutchapong_sam@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

อาจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

เพิ่มเติม

อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

kwankamol_tip@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

sirinya_dus@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

เพิ่มเติม