หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ-2562)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจความได้เปรียบในเชิงธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การมีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค นักกฎหมายธุรกิจจึงเป็นที่ต้องการของตลาด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งเน้นหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ ที่พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม พร้อมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง จากเหล่าคณาจารย์และนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างนิติศาสตรบัณฑิตยุคใหม่ ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม พร้อมปรับตัวได้ทันกับโลกยุคสารสนเทศเพื่อปูทางสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพยุคใหม่ สมดังกับปณิธานของคณะที่ว่าวิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำกฎหมายธุรกิจ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ-2562)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ) เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เนื่องจากทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร แพทย์ นักบัญชี นักการตลาด ผู้ประกอบการ เจ้าของบริษัท ฯลฯ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น ดังนั้น หากบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเรียนจบปริญญาตรีในสาขาใดก็สามารถที่จะเรียนกฎหมายเพิ่มเติมได้ เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ในปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนวิชานิติศาสตร์นอกเวลาทำการไม่น้อย

หลักสูตรปริญญาโท

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws : LL.M.
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์ในรูปแบบกฎหมาย ที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจำนงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจำนงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

เพิ่มเติม

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

เพิ่มเติม

อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

เพิ่มเติม

อาจารย์บิ๊ก

อาจารย์รุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์

เพิ่มเติม

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อการพัฒนาคณะฯ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอันจำเป็นต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันกันในตลาดแรงงานมากขึ้น และต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และได้ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ และสอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงกำหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้

1. วางหลักเกณฑ์การประกันให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ สมศ.และพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. วางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ให้บุคลากรเข้าใจทั้งระบบ โดยเฉพาะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรในคณะฯ ทั้งหมด
3. วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และระบบการประเมินคุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และแนวทางการประเมินคุณภาพจาก สมศ.
4. วางกฎเกณฑ์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าใจระบบการตรวจสอบและรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจาก สมศ.
5. วางนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าฝึกอบรม การตรวจสอบประเมินคุณภาพแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายในและนอกสถาบัน

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา