หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ-2562)

นิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ-2562)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจำนงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจำนงค์

arpasara_the@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

Veena_anu@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

เพิ่มเติม

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

nutchapong_sam@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

เพิ่มเติม

อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

kwankamol_tip@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

sirinya_dus@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

เพิ่มเติม

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อการพัฒนาคณะฯ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอันจำเป็นต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันกันในตลาดแรงงานมากขึ้น และต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และได้ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ และสอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงกำหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้

1. วางหลักเกณฑ์การประกันให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ สมศ.และพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. วางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ให้บุคลากรเข้าใจทั้งระบบ โดยเฉพาะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรในคณะฯ ทั้งหมด
3. วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และระบบการประเมินคุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และแนวทางการประเมินคุณภาพจาก สมศ.
4. วางกฎเกณฑ์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าใจระบบการตรวจสอบและรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจาก สมศ.
5. วางนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าฝึกอบรม การตรวจสอบประเมินคุณภาพแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายในและนอกสถาบัน