ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

Assistant Professor Dr. Prapanpong Khumon

ตำแหน่ง: คณบดี (Dean, School of Law)

 • ประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
 • อนุกรรมการด้านกฎหมายและให้คำปรึกษา ภายใต้คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
 • Independent International Advisors, Data Protection Excellence (DPEX) Network

อีเมล: [email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

 • Ph.D., Queen Mary University of London, UK

ปริญญาโท

 • Master of Laws (LL.M.) with merits, International Economic Law, University College London, UK

ปริญญาตรี

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประกาศนียบัตร

 • Integrated Data Privacy Professional (IDPP), OCEG and GRC Certification (2022)
 • Certificate of Media Policy (2016), Annenberg-Oxford Media Policy Summer Institute

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร
 • กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

Assistant Professor Dr. Pakorn Winyuhuttakit

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร (Associate Dean for Administrative Affairs)

อีเมล: [email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าดจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
 • กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์
Assistant Professor Dr.Sirinya Dusitnanond

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (Associate Dean for Academic Affairs)
อีเมล: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก

 • PhD. (Tax Law) Brunel University, London, United Kingdom

ปริญญาโท

 • LL.M., (Tax Law) King’s College London, United Kingdom

ปริญญาตรี

 • นิติศาสตรบัณฑิต (กฏหมายธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายภาษีอากร
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

Assistant Professor Ampawan Mongkolin

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (Associate Dean for Student Affairs)

อีเมล: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา

นางสาว สุรีย์พร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Miss. Sureeporn Palakawong Na Audhaya

ตำแหน่ง: รักษาการเลขานุการคณะ (Acting Secretary, School of Law)

อีเมล: [email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: คณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี