UTCC Law School

945245 157700951066353 785470394 n

คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
โดยเปิดกลุ่มวิชาใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน อาทิ ภาษี แฟรนไชส์ 
การค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์  
นใจติดต่อ 02-697-6805

cats

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน Friday, 14 March 2014   คลิ๊กเพื่อ Download ใบชำระเงิน   More detail
เก็บตกจากบอร์ด Wednesday, 19 February 2014   เรื่องที่ ชื่อเรื่อง 1 Cyber​​ Stalking 2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตร 68 3 เครื่องแบบนักศึกษา 4 กฎหมายนิรโทษกรรม 5 กำนันคือใคร More detail
ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Judicial System Reform" Tuesday, 07 January 2014 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาภา) ในหัวข้อ "การปฏิรูประบบตุลาการ: การปฏิบัติและกลยุทธ์ในการเลือกประเทศอาเซียน" ในว... More detail
คณะ : บริหารธุรกิจ l บัญชี l เศรษฐศาสตร์ l มนุษย์ศาสตร์ l วิทยาศาสตร์ l นิเทศศาสตร์ l วิศวกรรมศาสตร์ l นิติศาสตร์ l บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน : ฝ่ายวิเทศและประชาสัมพันธ์ l ฝ่ายวิจัย l ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ l ฝ่ายวางแผนและพัฒนา l ฝ่ายวิชาการ l ฝ่ายบริหารและธุรกิจ l
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
l สำนักอำนวยการ l งานตรวจสอบภายใน l สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย l ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ l ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ l ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs l
ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์
l ศูนย์ศึกษาธุรกิจไทย-จีน l ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน l ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า l
ศูนย์รับออกแบบและปรึกษางานอิเล็กทรอนิกส์
l ศูนย์เครือรัฐเอกราชและรัฐบอลข่าน
วารสาร : วารสารวิชาการ l วารสารรอบรั้ว มกค. l สัปดาห์นี้มีอะไร l UTCC+
บริการวิชาการ : ศูุนย์บริการวิชาการ l ศูนย์ภาษาUTCC