นิติศาสตรบัณฑิต

(Bachelor of Law Degree)

สัมมนาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ อาจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาตลาดทุน การเงินและภาษี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเชิญเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัย ในการสัมมนาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย” โดยนักวิจัยจากสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง


อาจารย์ประจำ

1

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดี

2

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2

ดร.ณัฐริกา แชน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

2

ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

2

ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสุกล

2

ดร.อรอมล อาระพล

2

ดร.อุบลวรรณ วรกานนท์

2

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

2

อ.น้ำฝน ลิมปเจต

2

ผศ.อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

2

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

2

อ.กิ่งกมล สินมา

2

อ.ชุติมา เกษียรสินธุ์

2

ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา

2

ผศ.พัชรี พิชณุษากร

2

อ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

2

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา