ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัตนมงคลและทุน UTCC-Gold คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

สัมมนา


เรียนนิติศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักกฏหมาย..


ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมายยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคนักกฎหมายธุรกิจยิ่งเป็นที่ต้องการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งเน้นหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ ที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม พร้อมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง จากเหล่าคณาจารย์และนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างนิติศาสตรบัณฑิตยุคใหม่ ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม พร้อมปรับตัวได้ทันกับโลกยุคสารสนเทศเลือกเส้นทางสู้นักกฎหมายมืออาชีพ

สนใจสมัครเรียน..คลิก..

อาจารย์ประจำ

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผศ. พัชรี พิชณุษากร

ผศ. อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

ผศ.ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

ผศ.ดร.อรอมล อาระพล

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

อ. น้ำฝน ลิมปเจต

อ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ