สาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
Technology and Creative Business
ที่ปรึกษา กม. ลิขสิทธิ์, ทรัพย์สินทางปัญญา ตัวเเทนจดสิทธิบัตร, ผู้เชี่ยวชาญ กม. กีฬา   นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ยุคดิจิตอล รวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์แล... ( อ่านต่อ )
สาขาการค้าระหว่างประเทศ
International Trade
บริษัทส่งออก, สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ   นักศึกษาจะเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และกรอบข้อตกลงอื่น ๆ ทั่วโลกทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลง... ( อ่านต่อ )
สาขาตลาดทุน การเงิน และภาษี
Capital Market Finance and Tax
ทำงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานกฏหมาย ที่ ปรึกษากฏหมาย ธนาคาร บ. เงินทุน บ. หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สรรพากร ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง   การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลัก ทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ศึกษารูป... ( อ่านต่อ )
สาขาวิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร
Convergence Media and Telecom
ทำงานในสายวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ทันสม้ยจำนวนมาก และขาดแคลนนักกฏหมายที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว   เป็นความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล (regulation) ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของกฏหมายสมัยใหม่ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะในกิจการ (1) วิทยุ (2) โทรทัศน์ และ (3) การสื่อสาร ซึ่งรวม... ( อ่านต่อ )
สาขาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
Logistic and Supply Chain
ที่ปรึกษากฏหมายด้านโลจิสติกส์ บ. เดินเรือ บ. Global Supply Chain   นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ทางอากาศและทางทะเลพาณิชย์นาวี ประกอบกับการจัดซื้อจัดหาสินค้าข้ามชาติ และการขนส่งทางบกและการกระจายสินค้า กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสิน ค้าอันตรายและสินค้าคงคลังและกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง... ( อ่านต่อ )
สาขาธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business
เน้นสร้างนักกฏหมายในองค์กรด้านแฟรนไชส์ ที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ นักกฏหมายภาครัฐ   การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในโลก 1/3 ใช้ระบบแฟรนไชส์ นักกฎหมาย ที่รู้เรื่องนี้จริงๆ มีน้อย ส่วนใหญ่จะคิดว่าเมื่อจบกฎหมาย ก็จะเข้าใจ กฎหมายแฟรนไชส์ได้ กฎหมายแฟรนไชส์จะสัมพันธ์กับ กลยุทธ์ทาง ธุรกิจ อย่างเข้มข้น หากไม่ได้ศึกษาโดยละเอียด... ( อ่านต่อ )
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Capital
เหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจของตนเพื่อการบริหาร คนทั้งระบบ หรือผู้บริหารงานด้าน HR โดยตรง   เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ขององค์กร ทั้งในรูปแบบ บริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกัน สังคม การขอ Work Permit การร่างสัญญาจ้างงานและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง) ประเด็นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและ... ( อ่านต่อ )
plain html
log.txt