หลักสูตรปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)


อาจารย์ประจำ

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผศ. พัชรี พิชณุษากร

ผศ. อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

อ.กิ่งกมล สินมา

อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

อ.ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

อ.ดร.อรอมล อาระพล

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

อ. น้ำฝน ลิมปเจต

อ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ