สาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
Technology and Creative Business
ที่ปรึกษา กม. ลิขสิทธิ์, ทรัพย์สินทางปัญญา ตัวเเทนจดสิทธิบัตร, ผู้เชี่ยวชาญ กม. กีฬา   essay writing service นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ยุคดิจิตอล รวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์แล... ( อ่านต่อ )
สาขาการค้าระหว่างประเทศ
International Trade
บริษัทส่งออก, สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ   นักศึกษาจะเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และกรอบข้อตกลงอื่น ๆ ทั่วโลกทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลง... ( อ่านต่อ )
สาขาตลาดทุน การเงิน black porn videos และภาษี
Capital Market Finance porno gay and Tax
ทำงานภาครัฐและเอกชน porn cartoon สำนักงานกฏหมาย ที่ ปรึกษากฏหมาย ธนาคาร บ. เงินทุน บ. หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สรรพากร ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง   การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลัก ทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ศึกษารูป... ( อ่านต่อ )
สาขาวิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร
Convergence Media and hot lesbian porn Telecom
ทำงานในสายวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ทันสม้ยจำนวนมาก และขาดแคลนนักกฏหมายที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว   เป็นความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล (regulation) animated porn ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของกฏหมายสมัยใหม่ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะในกิจการ (1) วิทยุ (2) โทรทัศน์ และ (3) การสื่อสาร ซึ่งรวม... ( อ่านต่อ )
สาขาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
Logistic gay porn videos and Supply Chain
ที่ปรึกษากฏหมายด้านโลจิสติกส์ บ. เดินเรือ บ. Global Supply Chain   นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ทางอากาศและทางทะเลพาณิชย์นาวี ประกอบกับการจัดซื้อจัดหาสินค้าข้ามชาติ และการขนส่งทางบกและการกระจายสินค้า กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสิน ค้าอันตรายและสินค้าคงคลังและกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง... ( อ่านต่อ )
สาขาธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business
เน้นสร้างนักกฏหมายในองค์กรด้านแฟรนไชส์ ที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ นักกฏหมายภาครัฐ   การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในโลก 1/3 ใช้ระบบแฟรนไชส์ นักกฎหมาย ที่รู้เรื่องนี้จริงๆ มีน้อย ส่วนใหญ่จะคิดว่าเมื่อจบกฎหมาย ก็จะเข้าใจ กฎหมายแฟรนไชส์ได้ celeb sex tapes กฎหมายแฟรนไชส์จะสัมพันธ์กับ กลยุทธ์ทาง ธุรกิจ อย่างเข้มข้น หากไม่ได้ศึกษาโดยละเอียด... ( อ่านต่อ )
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Capital
เหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจของตนเพื่อการบริหาร คนทั้งระบบ หรือผู้บริหารงานด้าน HR โดยตรง   เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ขององค์กร ทั้งในรูปแบบ บริการ celebrity porn pics และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกัน สังคม การขอ Work Permit การร่างสัญญาจ้างงานและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง) ประเด็นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและ... ( อ่านต่อ )
plain html
log.txt