การบรรยายพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

การปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์


หลักสูตรปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)


เรียนนิติศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักกฏหมาย..


ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมายยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคนักกฎหมายธุรกิจยิ่งเป็นที่ต้องการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งเน้นหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ ที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม พร้อมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง จากเหล่าคณาจารย์และนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างนิติศาสตรบัณฑิตยุคใหม่ ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม พร้อมปรับตัวได้ทันกับโลกยุคสารสนเทศเลือกเส้นทางสู้นักกฎหมายมืออาชีพ

สนใจสมัครเรียน..คลิก..

อาจารย์ประจำ

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผศ. พัชรี พิชณุษากร

ผศ. อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

อ.กิ่งกมล สินมา

อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

อ.ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

อ.ดร.อรอมล อาระพล

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

อ. น้ำฝน ลิมปเจต

อ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ