ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา พ.ศ.2555
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

2. แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่ และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2552

3. การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ(สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา)
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน, อ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ, ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

4. ศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

5. ศึกษารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบการกำกับดูแลการแข่งขันในยุคดิจิตอล กสทช
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

6. ศึกษาระบบการระงับข้อพิพาทด้านการเงินและการธนาคารของต่างประเทศ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
– ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผศ.พัชรี พิชณุษากร, ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

7. โครงการการศึกษาประเด็นกฎหมายและประเมินผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีต่อประชาชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
– อ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

8. โครงการและนักวิจัย โครงการการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อหารายการและผู้ผลิตสื่อโฆษณาผ่านช่องทางบริการ OTT บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
– อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

9. โครงการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการปฏิรูประบบภาษีสรรพสามิตยาสูบ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
– อ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ (ทำร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ) สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ
– ผศ .ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

11. “Development of Rule-Based Investment Protection Provisions in Mega-FTAs: A Manifestation or a Negation from Customary International Law Principles?” (June 29, 2016). Society of International Economic Law (SIEL), Fifth Biennial Global Conference, Working Paper No. 2016/14.
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

12. “Regulation for Cross-Border Privacy in Southeast Asia: An Institutional Perspective,” 29th European Regional ITS Conference, Trento 2018, International Telecommunications Society (ITS).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

13. “Rules of Origin for Services in Asia-Pacific Trade Agreements”, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy, Vol. 10, No. 2 (September 2015), pp. 591-618.
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

14. “Microtrade and the Fair Trade Movement”, The Law and Development Review, Vol. 5, No. 1, Article 4 (May 2012), pp. 50-79.
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

15. “CSR as a Means of Law: Regulation of Business Conduct to Take Account on Social Responsibility”, Transnational Corporations Review, Vol. 3, No. 3 (Sep 2011), 84-95.
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

16. “Thailand Institutional Framework for FTA Negotiation”, Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (26 June 2018), 8(3), pp. 13-24.
– รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

17. Microtrade and Fair Trade” in Yong-Shik Lee (eds.), Microtrade: A New System of International Trade with Volunteerism towards Poverty Elimination, (Routledge, London, 2013).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

18. มาตรการคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์ภายใต้โครงการ Training Digital Law and Security” ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (March, 2018)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

19. ศึกษาระบบการระงับข้อพิพาทด้านการเงินและการธนาคารของต่างประเทศ Framework for alternative dispute settlement of financial sectors in Thailand (grant of Thai Arbitration Centre, 2017).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

20. Improving Thai Laws on Education Sector for the New ASEAN Services Agreement after 2015 (grant of the Research Support Office, University of the Thai Chamber of Commerce, 2016).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

21. Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business Operations (SBOs) (grant of the Research Support Office, University of the Thai Chamber of Commerce, 2013).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

22. White Paper of Thai Services Trade Industries (grant of Thailand Board of Trade and Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce, 2013).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

23. จัดทำแนวทางการป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ Developing Guidelines and Promoting Awareness on Child and Youth Online Risk Protection (grant of Ministry of Digital Economy and Society Thailand, 2018).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

24. โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายบริการโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Improving Thai Laws in Logistic Sector in the face of ASEAN Economic Community (grant of the Thai Council of State, 2016).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

25. โครงการข้อมูลกฎหมาย เรื่อง กฎหมายของประเทศบรูไนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สังคม และวัฒนธรรม Review of Brunei Laws in Political, Cultural and Social Context (grant of the Thai Council of State, 2016).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

26. โครงการข้อมูลกฎหมาย เรื่อง กฎหมายของประเทศบรูไนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนของประเทศบรูไน Review of Brunei Laws in Economic and Investment Context (grant of the Thai Council of State, 2016).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์, อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

27. อนุวัติการกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน: ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวและการลงทุน Impacts of ASEAN Framework Agreement on Services and ASEAN Comprehensive Investment Agreement to related Laws of Thailand (grant of the Law Reform Commission of Thailand, 2015).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

28. นโยบายการรับส่งสัญญาณดาวเทียมต่างชาติและการเข้าสู่ตลาด Communications Satellite Market Access Policy (grant of Ministry of Digital Economy and Society Thailand, 2019)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล, อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

29. โครงการศึกษาเพื่อทบทวนกฎหมายการบังคับคดีแพ่งในภูมิภาคอาเซียน Civil Judgment Enforcement in ASEAN (grant of Legal Execution Department, Ministry of Commerce Thailand, 2018).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล

30. โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบการกำกับดูแลการแข่งขันในยุคดิจิตอล Improving regulation of Pay TV and Satellite Broadcasting in Thailand (grant of the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (NBTC), 2017).
– รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล, อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

31. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ Institutional Reform for Better Compliance with International Trade and Investment commitments (grant of the International Institute for Trade and Development, Thailand, 2017).
– รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

32. โครงการพัฒนากฎหมายไทยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล Regulations on digital economy and society of Thailand (grant of the Thai Council of State, 2017).
– รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม, อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล

33. โครงการการยอมรับและการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน Recognition and Enforcement of Foreign Judgment in ASEAN (grant of the Legal Execution Department, Ministry of Commerce Thailand, 2016).
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

34. โครงการศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Thai Laws concerning Goods in Transit in the context of ASEAN Integration (grant of the Thailand’ National Research Fund, 2016).
– รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์, อาจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

35. การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกิจการโทรทัศน์ Improving Thai Television Services in the face of ASEAN Integration (grant of the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (NBTC), 2015).
– รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา, อาจารย์ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

36. โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Enhancing Policies and Strategies of the Ministry of Justice in the face of ASEAN Community (grant of the Deputy Office, the Ministry of Justice Thailand, 2013).
– รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล