หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ  (ไทย)   : น.ม.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Laws

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  : LL.M.

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ทนายความ
  • ที่ปรึกษากฎหมาย
  • ข้าราชการ
  • พนักงานบริษัทเอกชน
  • ผู้ประกอบการ
  • วิชาชีพอิสระ

7. แผนการศึกษา

แผน ก. แบบ ก.2  มีวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ขั้นปีที่ 1 ภาคต้น

LW501

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

LW538

กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง

3(3-0-6)

LW529

กฎหมายล้มละลายขั้นสูง

3

LW…

วิชาพิเศษ

3

รวม

6/9

ขั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

LW523

กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง

3

LW524

การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

3

LW537

กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง

3

LW…

วิชาเอกเลือก 1

3

รวม

12

ขั้นปีที่ 2 ภาคต้น

LW 512

สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่

3(3-0-6)

LW…

วิทยานิพนธ์

3

รวม

6

ขั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

LW600

วิทยานิพนธ์

12

รวม

12

รวมทั้งสิ้น

36/39*

*สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพิเศษ 1 วิชา

 

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ขั้นปีที่ 1 ภาคต้น

LW501

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

LW538

กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง

3(3-0-6)

LW529

กฎหมายล้มละลายขั้นสูง

3

LW…

วิชาพิเศษ

3

                                          รวม 6/9

ขั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

LW523

กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง

3

LW524

การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

3

LW537

กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง

3

LW…

วิชาเอกเลือก 1

3

รวม

12

ขั้นปีที่ 2 ภาคต้น

LW512

สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่

3(3-0-6)

LW…

วิชาเอกเลือก 2

3

LW…

วิชาเอกเลือก 3

3

LW…

วิชาเอกเลือก 4

3

รวม

12

ขั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

LW601

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6

รวม

6

รวมทั้งสิ้น

36/39*

*สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพิเศษ 1 วิชา