นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรพื้นฐานเบื่องต้นของกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการใช้กฎหมายทำความเข้าใจกับสังคม รวมทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการนำกฎหมายมาปรับใช้เบื้องต้น

หลักสูตรและรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก.2

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

1.      หมวดวิชาแกน

18 หน่วยกิต

2.      หมวดวิชาเฉพาะ

– วิชาเอกเลือก

3 หน่วยกิต

3.      วิทยานิพนธ์

15 หน่วยกิต

แผน ข.

ไม่มีวิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

1.      หมวดวิชาแกน

18 หน่วยกิต

2.      หมวดวิชาเฉพาะ

– วิชาเอกเลือก

12 หน่วยกิต

3.      การค้นคว้าอิสระ

6 หน่วยกิต

รหัสและรายวิชา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ จะมีรหัสนำหน้าชื่อวิชาโดยใช้แทนด้วยตัวอักษร ตัวเลข และมีความหมายดังนี้
LW หมายถึง วิชาที่รับผิดชอบโดยคณะนิติศาสตร์
เลขหลักร้อย 5 หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็นลำดับวิชาตั้งแต่ 01-99 โดยจัดแบ่งรหัสวิชาดังนี้
01-09 หมายถึง หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
12,23-24,29,37-38 หมายถึง หมวดวิชาแกน
21,25–53 หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือก
22,91-92 หมายถึง หมวดวิชาพิเศษ
เลขหลักร้อย 6 หมายถึง รายวิชาที่ต้องทำการค้นคว้าอิสระ คือวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1)       หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต)
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องลงเรียนวิชาปรับพื้นฐานซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเป็นผู้กำหนด  การเรียนวิชานี้ไม่นับหน่วยกิตและมีการวัดผลเป็น
S (Satisfactory) = ผ่านเกณฑ์  
U (Unsatisfactory) = ไม่ผ่านเกณฑ์  
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัส รายวิชา  
LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

(Legal Research Methodology)

 
2)       หมวดวิชาแกน (18 หน่วยกิต)
นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาแกนจำนวน 18 หน่วยกิต โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงเรียน
รหัส รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

LW512 สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่

(Seminar in Modern Business Law)

3(3-0-6)

LW523 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง

(Advanced Taxation Law)

3(3-0-6)

LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

(Alternative Dispute Resolution in International trade and Investment)

3(3-0-6)

LW529 กฎหมายล้มละลายขั้นสูง

(Advanced Bankruptcy Law)

3(3-0-6)

LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง

(Advanced Contract Law and Tort Law)

3(3-0-6)

LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง

(Advanced Business Organization Law)

3(3-0-6)

 –

3)       หมวดวิชาเอกเฉพาะ
วิชาเอกเลือก (6 /12 หน่วยกิต)
–         สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ก.2  วิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
–         สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
รหัส รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

LW521 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง

(Advanced Securities and Securities Exchange Law)

3(3-0-6)

LW525 สัมมนากฎหมายภาษีนิติบุคคลและการวางแผนภาษี

(Seminar in Corporate Tax Law and Tax Planning

3(3-0-6)

LW526 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขั้นสูง

(Advanced International Tax Law)

3(3-0-6)

LW527 กฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(Tax Law for Real Estate Business)

3(3-0-6)

LW528 กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิตสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง

(Advanced Custom and Excise Tax Law for International Business)

3(3-0-6)

LW530 สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

(Seminar on Reorganization Law)

3(3-0-6)

LW531 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส์

(Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation and Logistics)

3(3-0-6)

LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and Communication Technology)

3(3-0-6)

LW533 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน

(Financial Consumer Protection Law)

3(3-0-6)

LW534 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(Anti-Money Laundering Law)

3(3-0-6)

LW548 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

(Computer and Cyber Laws)

3(3-0-6)

LW549 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

(Environmental Law)

3(3-0-6)

LW550 กฎหมายพาณิชยนาวี

(Maritime Law)

3(3-0-6)

LW551 กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Data Privacy Law)

3(3-0-6)

LW552 กฎหมายอากาศ

(Air Law)

3(3-0-6)

LW553 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง

(Advanced International Trade Law)

3(3-0-6)

4)       หมวดวิชาพิเศษ
รหัส รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

LW522 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารขั้นสูง

(Advanced Banking and Financial Law)

3(3-0-6)

LW591 กฎหมายอาญาขั้นสูง

(Advanced Criminal Law)

3(3-0-6)

LW592 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง

(Advanced Economic Crime Law)

3(3-0-6)

5)       หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัส รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

LW600 วิทยานิพนธ์

(Thesis)

12(0-0-36)

LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

6(0-0-18)

แผนการเรียนนิติศาสตรมหาบัณฑิต

แผนการเรียน ปี 1
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จำนวนหน่วยกิต  
LW501  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
LW538  กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง  3(306)
LW529  กฎหมายล้มละลายขั้นสูง  3
LW  วิชาพิเศษ  3
รวม  6/9
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
LW523 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง 3
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3
LW… วิชาเอกเลือก 1 3
รวม 12
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จำนวนหน่วยกิต  
LW501  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
LW538  กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง  3(306)
LW529  กฎหมายล้มละลายขั้นสูง  3
LW  วิชาพิเศษ  3
รวม  6/9
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
LW523 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง 3
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3
LW… วิชาเอกเลือก 1 3
รวม 12
แผนการเรียน ปี 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

LW 512 สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่

3(3-0-6)

LW… วิทยานิพนธ์

3

รวม

6

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

LW600 วิทยานิพนธ์

12

รวม

12

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

LW512 สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่

3(3-0-6)

LW… วิชาเอกเลือก 2

3

LW… วิชาเอกเลือก 3

3

LW… วิชาเอกเลือก 4

3

รวม

12

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6

รวม

6

*สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพิเศษ 1 วิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal Research Methodology)

หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งให้รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการวิธีการวิจัย อันประกอบด้วยการเขียนโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิเคราะห์ และการเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมมติฐานการวิจัย แนวความคิดทฤษฎีที่จะใช้ประกอบการวิจัย นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โดยการเรียนจากบทความกฎหมายภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา

หมวดวิชาแกน
สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ (Seminar in Modern Business Law)

การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาและปัญหาในทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่สำคัญ และทันต่อยุคสมัย เพื่อเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความเห็น

กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง (Advance Taxation Law)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการภาษีอากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรในกรณีต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจออนไลน์ รวมถึงการวางแผนภาษี

การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)

รูปแบบและวิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ การประนีประนอมยอมความ การไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ เช่น New York Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับกรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ทั้งในเรื่องการเตรียมทำคดี การเตรียมการ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น

กฎหมายล้มละลายขั้นสูง (Advanced Bankruptcy Law)

มาตรการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ เช่นหลักการสภาวะพักการชำระหนี้ การดำเนินการฟื้นฟูกิจการ การควบคุมกระบวนการฟื้นฟูกิจการ การสิ้นสุดของการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง (Advanced Contract Law and Tort Law)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายสัญญาว่าด้วยการเกิดของสัญญา การเกิดขึ้นของคำเสนอและคำสนอง และการบังคับใช้สัญญาในบริบทของธุรกิจในยุคปัจจุบัน รวมถึงหลักกฎหมายละเมิดและความรับผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรับผิดที่เกิดจากการละเมิดในเร่องความรับผิดอันเกิดจากการชำรุดบกพร่องของสินค้าและความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง ความรับผิดจาการละเมิดอันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

 กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Organization Law)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจที่ถูกกำกับดูแลในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการ การควบรวมกิจการข้ามชาติ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกิจการที่ทำการควบรวมและกิจการที่ถูกควบรวม ในเรื่องหุ้นส่วน อำนาจบริหาร การจ้างงาน และภาษีในมิติของกฎหมายเศรษฐกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

หมวดวิชาเอกเลือก
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง (Advanced Securities and Securities Exchange Law)

รูปแบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

สัมมนากฎหมายภาษีนิติบุคคลและการวางแผนภาษี (Seminar in Corporate Tax Law and Tax Planning)

การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาและปัญหาในทางปฏิบัติทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีต่าง รวมถึงประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สำคัญในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจวงจรภาษีอากรทั้งระบบ ได้แก่ ภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถนำช่องว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้ประหยัดภาษี

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Tax Law)

การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ใช้สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในทางภาษีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดทฤษฎี และโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิบัติทางภาษีของธุรกิจข้ามชาติ ตลอดจนศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาภาระภาษีซ้ำซ้อนจากธุรกิจระหว่างประเทศ แนวทางการตีความในเงินได้แต่ละประเภท (เงินปันผล ผลได้จากทุน กำไรธุรกิจ ค่าบริการส่วนบุคคล ฯลฯ) ของอนุสัญญาภาษีซ้อนที่สำคัญแต่ละฉบับ จากคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร และศาลฎีกา และภาระภาษีกรณีอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ วิสาหกิจในเครือเดียวกัน และบรรษัทข้ามชาติ

กฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Tax Law for Real Estate Business)

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติตลอดจนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิตสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Custom and Excise Tax Law for International Business)

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและสรรพสามิต การใช้กลไกทางภาษีตลอดจนปัญหาในทางปฏิบัติของกลไกทางภาษีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ การศึกษาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ

สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Seminar on Reorganization Law)

ลักษณะกิจการที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ รวมทั้งทางเลือกอื่นๆ การศึกษารูปแบบ และขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การขายหุ้นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส์ (Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation and Logistics)

การขนส่งและโลจิสติกส์ ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการลงทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งการศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุนและการจัดหาเงินสนับสนุนโครงการทั้งจากแหล่งเงินกู้และจากรัฐ สัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Law and Economics of Public Utilities 2: Information and Communication Technology)

ศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุนและการจัดหาเงินสนับสนุนโครงการทั้งจากแหล่งเงินกู้และจากรัฐสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการจัดการการสื่อสารและโทรคมนาคม

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (Financial Consumer Protection Law)

การให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกำกับดูแลของทางการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและประเภทของการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงิน การจัดตั้งสถาบันหรือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงิน ปัญหาทางทฤษฎี และทางปฏิบัติในปัจจุบัน

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Law)

แนวคิดของอาชญากรรมทางการเงิน ลักษณะและรูปแบบของการฟอกเงิน หลักกฎหมายและการกำกับดูแลขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรทางการเงินทั้งในประเทศและเชิงเปรียบเทียบต่างประเทศ หน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภาระหน้าที่ของสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น การรายงานธุรกรรม การตรวจสอบและติดตาม การเก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินของลูกค้า รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (Computer and Cyber Laws)

ศึกษาทฤษฎี หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิติกรรมทางแพ่งบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรมและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งในส่วนของประเทศไทย ต่างประเทศ และในระดับระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะที่เป็นวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล ความท้าทายใหม่ๆที่อินเทอร์เน็ตนำมาซึ่งการตีความใหม่หรือการพิจารณาใหม่ซึ่งเนื้อหาและวิธีการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลของภาครัฐในหลากหลายประเด็น รวมถึงแนวความคิดในกฎหมายว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Law)

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการค้า การเดินเรือ เช่น การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การคุ้มครองแรงงานทางทะเล ความปลอดภัยในการเดินเรือ

กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy Law)  

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและในระดับนานาชาติ อาทิ กฎหมาย General Data Protection Regulation ของสหภาพยุโรป และกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีศึกษาจากทั่วโลกในเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กฎหมายอากาศ (Air Law)

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความตกลงอันเกี่ยวกับการเดินอากาศ ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเดินอากาศ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Trade Law)

กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การซื้อขายตามเอกสาร (Documentary sale) INCOTERMS การชำระเงินโดย L/C และการประกันภัย) การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign direct investment) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงความตกลงเปิดเสรีการค้าที่สำคัญในปัจจุบันทั้งในกรอบพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี

หมวดวิชาพิเศษ
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารขั้นสูง (Advanced Banking and Financial Law)

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการเงินและการธนาคาร การกำกับดูแล การส่งเสริม การกำกับดูแลและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน กิจการที่สำคัญและการหาผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน ผลกระทบของสภาวะการเงินระหว่างประเทศต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงิน การปริวรรตเงินตราและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก รวมถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงิน

กฎหมายอาญาขั้นสูง (Advanced Criminal Law)

ทฤษฎี แนวคิด นโยบายในการกำหนดความรับผิดทางอาญา โดยคำนึงถึงสภาพสังคมและพฤติกรรมซึ่งนานาประเทศถือว่าเป็นความผิด ที่มีปัจจัยแตกต่างกันออกไป ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง (Advanced Economic Crime Law)

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจของไทยและต่างประเทศ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ก ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่จะศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับแต่งตั้ง

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระในขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง