นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทำการ-2562)

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws : LL.M.
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์ในรูปแบบกฎหมาย ที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรและรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก.2 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาแกน 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาเอกเลือก

 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3. วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาแกน 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาเอกเลือก

 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

3. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีรหัสนำหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมายดังนี้
LW หมายถึง คณะนิติศาสตร์
เลขหลักร้อย 5 หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่ ประกอบด้วย
01-09 หมายถึง หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
12,23-24,29,37-38 หมายถึง หมวดวิชาแกน
21,25-53 หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือก
22,91-92 หมายถึง หมวดวิชาพิเศษ
เลขหลักร้อย 6 หมายถึง รายวิชาที่ต้องทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ คือวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal Research Methodology)
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต)
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องลงเรียนวิชาปรับพื้นฐานซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเป็นผู้กำหนด การเรียนวิชานี้ไม่นับหน่วยกิตและมีการวัดผลเป็น
S (Satisfactory) = ผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory) = ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนการเรียนนิติศาสตรบัณฑิต

แผนการเรียน ปี 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
LW529 กฎหมายล้มละลายขั้นสูง 3
LW… วิชาพิเศษ 3
รวม 6/9
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW523 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง 3
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3
LW… วิชาเอกเลือก 1 3
รวม 12
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์  –
LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)  –
LW529 กฎหมายล้มละลายขั้นสูง 3  –
LW… วิชาพิเศษ 3  –
รวม 6/9
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW523 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง 3
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3
LW… วิชาเอกเลือก 1 3
รวม 12
แผนการเรียน ปี 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW 512 สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6)
LW… วิทยานิพนธ์ 3
รวม 6
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW600 วิทยานิพนธ์ 12  –
รวม 12
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW512 สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6)
LW… วิชาเอกเลือก 2 3
LW… วิชาเอกเลือก 3 3
LW… วิชาเอกเลือก 4 3
รวม 12
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6
รวม 6

หมายเหตุ:

–      สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพิเศษ 1 วิชา

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal Research Methodology)

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ (Seminar in Modern Business Law)

3(3-0-6)

กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง (Advanced Taxation Law)

3(3-0-6)

การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ (Alternative Dispute Resolution in International trade and Investment)

3(3-0-6)

กฎหมายล้มละลายขั้นสูง (Advanced Bankruptcy Law)

3(3-0-6)

กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง (Advanced Contract Law and Tort Law)

3(3-0-6)

กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Organization Law)

3(3-0-6)

นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาแกน จำนวน 18 หน่วยกิต โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงเรียน

หมวดวิชาเอกเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง (Advanced Securities and Securities Exchange Law)

3(3-0-6)

LW525 สัมมนากฎหมายภาษีนิติบุคคลและการวางแผนภาษี (Seminar in Corporate Tax Law and Tax Planning)

3(3-0-6)

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Tax Law)

3(3-0-6)

กฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Tax Law for Real Estate Business)

3(3-0-6)

กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิตสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Custom and Excise Tax Law for International Business)

3(3-0-6)

สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Seminar on Reorganization Law)

3(3-0-6)

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส์ (Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation and Logistics)

3(3-0-6)

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Law and Economics of Public Utilities 2: Information and Communication Technology)

3(3-0-6)

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (Financial Consumer Protection Law)

3(3-0-6)

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Law)

3(3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (Computer and Cyber Laws)

3(3-0-6)

กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Law)

3(3-0-6)

กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)

3(3-0-6)

กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Data Privacy Law)

3(3-0-6)

กฎหมายอากาศ (Air Law)

3(3-0-6)

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Trade Law)

3(3-0-6)

  • สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ก.2  วิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
  • สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาพิเศษ
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารขั้นสูง

3(3-0-6)

กฎหมายอาญาขั้นสูง

3(3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง

3(3-0-6)

หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

12(0-0-36)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

6(0-0-18)