อาจารย์ประจำ

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี พิชณุษากร

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจำนงค์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน ลิมปเจต

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมล อาระพล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ รุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์นิติ จันจิระสกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ธนพล ชมแสงโชค

[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา

[email protected]

เพิ่มเติม