หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program)

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้านทั้งในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ให้ผู้สำเร็จการศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

  • กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยตลาดทุน การเงิน และภาษี
  • กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร

จุดแข็งของหลักสูตร
  • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทาง
  • เรียน Case Study จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง
  • ศึกษาประเด็นทางกฎหมายจากสถานการณ์และคดีความที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคม

สนใจสมัครเรียน..คลิก..


© 2018 UTCC All Right Reserved