หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws Program)

เลือกเรียนกฎหมายแบบเฉพาะทาง โดยผู้เขียวชาญตัวจริง รู้จริงด้านกฎหมาย การค้าและธุรกิจ อยากรู้เรื่องกฎหมายที่ใช้กับธุรกิจยุคใหม่ ทั้ง Fintech, Blockchain, Start-up, Crowdfunding, OTT ฯลฯ

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

  • กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
    เน้นความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล (regulation) ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของกฏหมายสมัยใหม่ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะในกิจการ (1) วิทยุ (2) โทรทัศน์ และ (3) การสื่อสาร ซึ่งรวมถึง (4) เทคโนโลยี สารสนเทศด้วย ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ยุคดิจิตอล รวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก

  • กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ (Global Business for Entrepreneurs) นักศึกษาจะเรียนรู้วิชา ที่สอนเกี่ยวกับการเปิดเสรี ทางการค้าภายใต้กรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และกรอบข้อตกลงอื่นๆ ทั้งโลกทั้งในด้านการค้าสินค้าการค้าบริการ และการลงทุน

  • กลุ่มวิชาตลาดทุนการเงิน และภาษี (Capital Market, Finance, and Tax) การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงิน และตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยว กับองค์กรธุรกิจ ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนขององค์กรธุรกิจ จากสถาบันการเงินและ จาก การระดมทุนจากประชาชนตลอดจนการศึกษาแนวทาง ปฏิบัติ ภาระภาษีและการวางแผนภาษีขององค์กรธุรกิจ

จุดแข็งของหลักสูตร
  • แบ่งกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เพื่อบ่มเพาะให้เป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • สอนให้รู้รอบด้านทั้งความรู้กฎหมายและการทำธุรกิจ
  • มีอาจารย์ประจำที่เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะทางหลากหลายสาขาดูแลนักศึกษาใกล้ชิด

สนใจสมัครเรียน..คลิก..


© 2018 UTCC All Right Reserved