วิสัยทัศน์ ปรัชญา/ปณิธาน

คณะนิติศาสตร์มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของคณะฯ ให้ได้มาตรฐาน และเป็นผู้นำด้านกฎหมายธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความทันสมัยในด้านภาษาและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ กฎหมายสื่อสาร โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในด้านวิชาชีพทางกฎหมาย และเป็นผู้นำความเจริญมาสู่สังคม ประเทศชาติทางด้านกฎหมายธุรกิจ สมกับปรัชญา ปณิธานของคณะฯ ที่ว่า “วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำด้านกฎหมายธุรกิจ” (Prominent Career Oriental, Granted Merits, The Leader in Business Law)