รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ระดับคณะวิชา
ปีการศึกษา 2557  ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560