งานวิจัย

 • โครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทบาทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย, สำนักพัฒนาและส่งเสริมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรงอุตสาหกรรม
  ผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐริกา  แชน
 • โครงการสร้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต (กฎหมายส่งเสริมการลงทุน), คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
  ผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐริกา  แชน
 • โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ
  ผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐริกา  แชน
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศิริญญา  ดุสิตนานนท์
 • โครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศิริญญา  ดุสิตนานนท์
 • ผลกระทบการเปิดเสรีการลงทุนเอฟทีเอในธุรกิจเหมืองแร่
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  พิชณุษากร
 • แนวทางพัฒนากฎหมายแรงงานไทย: กรณีการลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดาและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในประเทศไทย
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  พิชณุษากร
 • มาตราการทางการเงินการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  พิชณุษากร
 • โครงการศึกษาการควบรวมและการถือหุ้นไขว์ในกิจการโทรคมนาคม
  ผู้วิจัย : อาจารย์ปกรณ์  วิญญูหัตถกิจ