แหล่งทุนและค้นคว้างานวิจัย

 

ชื่อหน่วยงาน URL เวปไซต์
 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/CategoryView/mid/388/categoryId/5/.aspx#.WpY7zOjFKM8
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) https://www.trf.or.th/
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
 กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://socrates.utcc.ac.th/research/
 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://department.utcc.ac.th/library/