อัตราค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา ค่าเล่าเรียนเทอม 1 ตลอดหลักสูตร
ปริญญาตรี     39,100      264,850
ปริญญาโท 35,550 196,950
(ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน)
ปริญญาตรีที่สอง
(เรียนศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
   36,300 162,100

 

* ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรรวมค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักศึกษาคนไทย ปีละ 200 บาท

* นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส. และเทียบโอน ปวส. และปริญญาตรีใบที่สอง ต้องชำระค่า iPad Mini 4 จำนวน 8,500 บาท

*** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของรายวิชา