แหล่งข้อมูล KM

 

International Publications for Legal Academic Rosearchers
ดาวน์โหลด PDF ]

เทคนิคการตีพิมพ์บทความ/วิจัยในระดับนานาชาติ
โดยเรียงลำดับจากการนำเทคนิคที่ทำได้ง่ายไปสู่เทคนิคที่ยากขึ้น
ดาวโหลด PDF-1-2559 ]

เทคนิคการสอนวิชากฎหมาย ด้วยการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
[ ดาวโหลด PDF-2-2559 ]