FAQ

 1. การเลือกเรียนสาขานั้นต้องเลือกตั้งแต่เมื่อไหร่
  ตอบ เลือกตั้งแต่สมัครเข้าเรียน
 2. เมื่อเลือกสาขาแล้ว ต่อมาเปลี่ยนใจสามารถเปลี่ยนสาขาได้หรือไม่
  ตอบ หากเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งไปแล้ว ต่อมาเปลี่ยนใจต้องการเลือกเรียนสาขาอื่นนั้นสามารถทำได้ โดยเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู่ในสาขาใหม่
 3. จบแล้วไปสอบเนติฯได้หรือไม่
  ตอบ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นหลักสูตรสามัญเหมือนกับคณะนิติศาสตร์ทั่วไป ดังนั้นนักศึกษาที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตที่นี่สามารถไปสมัครเรียน และสอบเนติบัณฑิตได้
 4. ในใบปริญญาจะมีระบุว่าจบสาขาไหนมาหรือไม่
  ตอบ ปริญญาบัตรจะมีระบุชื่อสาขาที่เรียนมาไว้ด้วย
 5. แต่ละสาขารับจำนวนจำกัดหรือไม่จำกัดจำนวนนักศึกษาที่สนใจ
  ตอบ รับจำนวนจำกัด
 6. หากได้นิติศาสตร์บัณฑิตมาแล้วจากสถาบันอื่น จะสามารถเทียบโอนวิชาพื้นฐานแล้วมาเรียนเพิ่มเฉพาะวิชาสาขาเฉพาะของเราได้หรือไม่
  ตอบ สามารถเทียบโอนวิชาพื้นฐานได้
 7. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะทางของเรามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือนักปฏิบัติการในสาขานั้นๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์ มาบรรยายหรือไม่
  ตอบ ในบางสาขาจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษและมีการพานักศึกษาออกไปศึกษาหรือเข้าอบรมในหน่วยงานที่เกี่ยวกับวิชาเฉพาะ
 8. มีการให้ทุนการศึกษาสำหรับคณะนิติศาสตร์หรือไม่
  ตอบ มีทุน 2 ประเภท ดังนี้
  1. ทุนรัตนมงคล เป็นทุนที่ให้ 100 % โดยผู้สมัครต้องยื่นสำเนาการศึกษาขณะสมัครสอบ 4 ภาคการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง (Gold) รับจำนวน 40 ทุน (เฉพาะของคณะนิติศาสตร์)  โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในมัธยมศึกษาตอนปลายแต่มเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 02-697-6805)
 9. เวลาในการเรียน จะสามารถเลือกเป็นเวลาเย็น หรือ เสาร์อาทิตย์ได้หรือไม่
  ตอบ ปัจจุบันยังเป็นเวลาตามปรกติ
 10. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้หรือไม่
  ตอบ ได้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้จากทุกที่ถ้าสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
 11. ค่าเล่าเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หน่วยกิตละเท่าไร
  ตอบ หน่วยกิตละ 1,200 บาท
 12. iPad ที่แจกให้กับนักศึกษามีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
  ตอบ iPad ที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาจะเป็นรุ่นที่บรรจุบทเรียนแบบ Real-time และ Hybrid Learning โดยที่นักศึกษาจะสามารถมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแบบออนไลน์ (E-Classroom) และเข้าถึงบทเรียนออนไลน์นอกเวลาเรียน