ติดต่อเรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง 10400 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +662.697.6805
โทรสาร +662.277.4491
E-Mail : law@utcc.ac.th
ID Line : @utcclaw