ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความด้านกฎหมายประชาชนเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกฎหมาย

เนื่องด้วย ขณะนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดรับบทความที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายประชาชนเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ประจำปี 2558 โดยผู้ที่สนใจเขียนบทความทางด้านกฎหมายสามารถส่งบทความมาได้จนถึง 31 พย. 2558 โดยทางบรรณาธิการจะทำการคัดเลือกเพื่อนำบทความมาตีพิมพ์ลงในวารสารต่อไป สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คณะนิติศาสตร์ โทร. 02-697-6805