ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

“ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ได้รับการรางวัลกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559 ในโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2559″
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติชัย  เพ็ชรแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559 ในโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2559 และจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ สวนอัมพร