ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัตนมงคลและทุน UTCC-Gold คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

“ทุนรัตนมงคล”

1. นางสาวกฤติยาภรณ์ มีพันลม

2. นายพงศ์พันธ์ พึ่งมั่น

3. นางสาวเบญจวรรณ ระนา

 

“ทุน UTCC-Gold”
1. นางสาวเบญจวรรณ ปานพิมพ์

 

“สำรองทุนรัตนมงคล”
1. นางสาวนิอาแอเสาะ คาเร็ง
2. นางสาวฐิติยา ใหม่มา

 

ขอให้ผู้ได้รับทุนยืนยันการรับทุนทั้งสองประเภท พร้อมทั้งชำระเงินค่าประกันทุนจำนวน 10,000 บาท
ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หรือโอนเงินมายังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทางมหาวิทยาลัยจะนัดให้มาทำสัญญาอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันสิทธิได้รับทุนที่ ผศ.ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล 095-367-5508 / 02-697-6805 (คณะนิติศาสตร์)