ข่าวและกิจกรรม

เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers)

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 5303