ข่าวและกิจกรรม

การปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์

การปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 12.00-16.00 น. ห้อง 10303