ข่าวและกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

การบรรยายพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 23504

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย