ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย : ประเทศไทยในโลกยุดิจิทัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560

ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

เวลา 12.00-16.30 น. ณ 23701 อาคาร 23 ชั้น 7