งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย

 

บทคัดย่อ

         การเข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม เป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) เนื่องจากเป็นมาตรการที่จะทำให้การอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมที่เป็นวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ดีจนกระทั่งปัจจุบันประชาคมระหว่างประเทศยังไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดของการเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์ได้

งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาการเข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยได้ศึกษาหลักเกณฑ์ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์ ความเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันของการเจรจาในการจัดทำหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

จากข้อสังเคราะห์ของการศึกษา งานวิจัยนี้ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย เพื่อภาครัฐจะได้ใช้ในการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และท่าทีเจรจาในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช.

 ABSTRACT

         Access and benefit-sharing (ABS) is one of the main measures in the Convention on Biological Diversity (CBD). It is the measures to preserve the diversity of the genetic resources in order to accomplish CBD’s objective. Nevertheless, international communities could not agree to the details of ABS measures until now.

This paper, primarily on ABS to plant genetic resources, studied on principle, theory, regulation of ABS, opinions, suggestions and experiences of some countries in ABS as well as the current situation of the negotiation on international regime on ABS.

From the synthesis, this paper suggested the policy recommendation for public sector to decide the policy, regulation and the position in negotiation on international regime on ABS of Thailand.