งานวิจัย

งานวิจัย “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต”

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการด้านการส่งเสริมการลงทุนของประเทศคู่แข่งทางการค้าของประเทศไทย 5 ประเทศ คือ ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นหลัก กำหนดเกณฑ์การศึกษาออกเป็น 2 ทางคือ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในปัจจุบันนั้นมาถึงขีดจำกัดแล้ว และการจะให้ประโยชน์ด้านภาษีมากไปกว่าที่เป็นอยู่ไม่น่าจะเป็นการส่งเสริมที่ถูกทาง เนื่องจากการลดอัตราภาษีหรือยกเว้นภาษีมากจนเกินไปจะส่งผลเสียในทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศมากกว่าที่จะได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีที่ปรึกษาโครงการ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐหรือท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อดูแลนักลงทุน การดูแลในเรื่องวีซ่าในการเข้าออกประเทศ และอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับการลงทุน ในด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภายในประเทศ แหล่งเงินทุน ตลาด อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้

Abstract
This research is a comparative study on the measures to promote the investment in 5 Thailand’s competitors which are Taiwan, South Korea, Malaysia, Indonesia and Singapore. The study exclusively focused on the analysis of the benefits for the investors in order to invest in these countries. A criterion for the study has been divided in two categories which are the tax benefits and non-tax benefits, the researchers commented that the benefits of the current tax have now come to its limit. Giving more tax benefits than the current rate is not the best way to increase the investors’ incentive to invest in our country. Due to the lower tax rates or exemptions could result in economic loss to the country rather than to benefit from the investment. Therefore, this research focuses on the study of the non-tax incentives which is the facilitation for the investors such as providing a project consulting, allowing the use of local or state land, establishing a one stop integrated service to take care of investors, governing the visas and etc. in accordance with the investment environments, domestic and international economics, source of investment funds, markets, industries, technologies and private sector businesses which will enable Thailand to compete with other countries.