งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานบริการ อาบ อบ นวด”

 

บทคัดย่อ

การที่สถานบริการอาบ อบ นวด เป็นแหล่งค้าประเวณีดังกล่าวเกิดจากปัจจัยทางกฎหมายหลายประการ ปัญหาที่สำคัญคือบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 เองได้เอื้อให้เกิดการค้าประเวณีขึ้นเนื่องจากกฎหมายยินยอมให้ชายและหญิงเพียงสองคนอาบน้ำและนวดตัวอยู่ด้วยกันในห้องรโหฐานที่มีเตียงนอน อันเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความสัมพันธ์ทางเพศกันได้โดยง่าย ทั้งยังกำหนดมาตรการลงโทษแก่ผู้ประกอบการต่ำกว่าที่ควร การแสวงหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับเจ้าของสถานบริการและผู้เป็นธุระจัดหาให้ค้าประเวณีก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากพยานส่วนใหญ่ก็มีส่วนในการกระทำผิดกฎหมายอยู่ด้วย อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายก็ยังขาดประสิทธิภาพหรือความสนใจอย่างเพียงพอ ซึ่งหากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ให้มีความผิดเฉพาะเกี่ยวกับการค้าประเวณีและกำหนดบทลงโทษทางอาญาและการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต แก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดความสัมพันธ์ทางเพศภายในสถานบริการได้โดยง่าย การดึงผู้เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีบางจำพวกให้เข้ามาเป็นพยานโดยผ่านขั้นตอนการลดหย่อนโทษ การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยลดปัญหาการค้าประเวณีในสถานบริการอาบ อบ นวด ลงได้

Abstract

There are a number of legal factors concerning massage parlors where prostitution takes place. The underlying cause of the said problems is provisions of the Recreational Place Act B.E. 2509, which allow a man and a woman to take a bath together and to have a massage in a private room containing a bed, which easily creates sexual opportunity. In addition, the penalty for owners of such places is inappropriately trivial. A difficulty in prosecution of owners of such recreational places or persons procuring prostitution occurs because a witness, in some terms, is partly acting against the law himself. Also, enforcement of the law is not effective and is not given priority by law enforcement officers. If there were an amendment to the Recreational Place Act B.E. 2509 to impose penalties on prostitution and to suspend or withdraw the licenses of such owners; or an amendment to ministerial orders to control sexual opportunities in recreational places; or making persons associated with prostitution be witnesses by reducing penalties, it would create the right attitude among law enforcement officers to strictly enforce the law, thereby diminishing the problems of prostitution in massage parlors.