งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business Operations (SBOs)

บทคัดย่อ

กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน หรือความตกลง AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services – AFAS) เป็นกรอบความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการเพิ่มขึ้นจากข้อผูกพันที่ให้ไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services – GATS) โดยข้อ 6 ของความตกลง AFAS ได้วางหลักถิ่นกำเนิดบริการเชิงเสรี (Liberal Rules of Origin) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจบริการนอกอาเซียน (Non-Party) ในการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการในประเทศสมาชิกอาเซียนเสมือนหนึ่งเป็นธุรกิจบริการสัญชาติอาเซียน อันอาจก่อให้เกิดข้อเสียเปรียบในภาคธุรกิจของประเทศกำลังพัฒนาจากการแข่งขันกับธุรกิจบริการนอกอาเซียนผู้มีศักยภาพเหนือกว่า ในขณะเดียวกันอาจเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจบริการสัญชาติอาเซียนในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จากการศึกษาพบว่าภาคธุรกิจบริการไทยต้องการวางเงื่อนไขที่เข้มงวดต่อการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการจากผู้ให้บริการนอกอาเซียน ยิ่งไปกว่าหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐบาลได้กำหนดไว้ รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายและการกำกับดูแลในประเทศเพื่อสร้างกรอบในการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อธุรกิจบริการไทย และธุรกิจบริการต่างชาติ

AEC

Abstract

AFAS purports to be an ASEAN services trade agreement for closer and deeper integration than the GATS. AFAS Article VI spells out liberal rules of origin in services towards non-party service suppliers to gain access in Mode 3 (commercial presence) to ASEAN services markets. This may cause disadvantages for small countries in ASEAN to face rigor competition while opportunities may be gained from capacity development. The study reveals dichotomy in reception of services rules of origin between Thai services business sectors opting for stringent rules of origins, and the government in support of liberal rules of origin. This research suggests that a domestic adjustment of rules and regulations is needed to create a viable environment for foreign and domestic business.