งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค”

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง “การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค”ฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษามาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเช่น บัตรเครดิต ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ออกมาควบคุมผู้บริโภคที่ใช้บัตรเครดิต และยังไม่มีมาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ย การคิดค่าธรรมเนียม การติดตามทวงหนี้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีรายการค่าใช้จ่ายปรากฏโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้ใช้แต่ถูกเรียกเก็บเงิน เป็นต้น เป็นเหตุให้ผู้ถือบัตรเครดิตไม่ได้รับเป็นความธรรม และส่งผลกระทบต่อสังคมและต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการการควบคุมกำกับธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศไทยและประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านการใช้บัตรเครดิต ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร โดยเป็นการศึกษาวิจัยทางเอกสาร การจัดสัมมนาวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยควรที่จะต้องมีกฎหมายและการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถดำเนินควบคุมธุรกิจบัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดมาตรการในการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

credit-card

Abstract

The goal of this research paper is to study the protection measures for credit card holders. Credit cards are a financial tool widely used in the world. However, in Thailand, there are currently no specific laws or regulation to control the credit card business or protect the consumer from unfair treatment of financial institutions. For example, there are no regulations for interest calculation, fees, amount of debt, financial statement standards, privacy issues, control over distribution of false information, etc. With the lack of protection measures, consumers are not aware of the service terms and can be at risk or incurring significant debt and other issues. This can greatly impact a person’s financial status, the economy, and the country as a whole.

This research includes a comparative study of credit card regulations of Thailand and the leading countries :the United States and the United Kingdom. Our research methodology includes documentary research and an academic seminar. One of the recommendations from this research is establishing a government authority to oversee the credit card business in order to effectively establish and enforce standards of the credit card business. In addition, the government authority should also ensure consumers are protected with certain rights and treated fairly according to the set standards.