หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                                                                          135     หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

                หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                  30     หน่วยกิต

1)    กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร

2)    กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ

3)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4)    กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม

5)    กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน

 

                หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                         99       หน่วยกิต

                        มี 2 แผน คือ

  1.   แผนปกติ

1)    กลุ่มวิชาแกน                                      84         หน่วยกิต

2)    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                          15         หน่วยกิต

  1. แผนสหกิจศึกษา

1)    กลุ่มวิชาแกน                                      84        หน่วยกิต

2)    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                           9          หน่วยกิต

3)    รายวิชาสหกิจศึกษา                           6          หน่วยกิต

                        หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                        6          หน่วยกิต