หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตรและปริญญา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2559

___________________________________

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา              คณะนิติศาสตร์

 

 1. ชื่อหลักสูตรและรหัส
  ภาษาไทย :        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ              :        Bachelor of Laws Program

 

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย)            :        นิติศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ไทย)             :        น.บ.
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       :        Bachelor  of  Laws
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)         :        LL.B.

 

 1. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสถานประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน  ภาครัฐ  และภาครัฐวิสาหกิจภายในประเทศ  และสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ  โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดงาน  และให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศด้วย

 

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  135 หน่วยกิต