Uncategorized

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อการพัฒนาคณะฯ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอันจำเป็นต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันกันในตลาดแรงงานมากขึ้น และต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาว่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ และสอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงกำหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  1. วางหลักเกณฑ์การประกันให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ สมศ. และ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  2. วางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะให้บุคลากรเข้าใจทั้งระบบ โดยเฉพาะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรในคณะทั้งหมด
  3. วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และระบบการประเมินคุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และแนวทางการประเมินคุณภาพจาก สมศ.
  4. วางกฎเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าใจระบบการตรวจสอบและรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจาก สมศ.
  5. วางนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าฝึกอบรม การตรวจสอบประเมินคุณภาพ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายในและนอกสถาบัน

อนึ่ง เพื่อให้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์   คณะฯ ได้กำหนดมาตรการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  1. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญและจำเป็นในการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ที่ชัดเจน
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ
  3. จัดทำระบบฐานข้อมูลภายในคณะฯ เพื่อการติดตามควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
  4. จัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน
  5. เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายนอก โดยให้ความร่วมมือและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย