หลักสูตรปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ

บริษัทส่งออก, สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ, องค์การสหประชาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ

 

นักศึกษาจะเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC) กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และกรอบข้อตกลงอื่น ๆ

ทั่วโลกทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ตลอดจน

การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

 

Fun Fact 1:

 

รถยนต์ Volvo ขายในไทยได้ถูกกว่าเดิมเพราะรถยนต์ Volvo ปัจจุบันมีฐานการผลิตที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถใช้สิทธินำเข้าสินค้ารถยนต์จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement)

 

Fun Fact 2:

 

โทรศัพท์ iPhone หนึ่งเครื่องประกอบไปด้วยชิ้นส่วนซึ่งนำเข้ามาจาก 6 ประเทศ ได้แก่   สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ และไต้หวัน

 

Fun Fact 3:

 

จากวิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 ประเทศไทยใช้กู้เงิน IMF ไปทั้งสิ้น 17,000,000,000 บาท ในขณะที่ ประเทศมาเลเซียซึ่งเศรษฐกิจพังยับเยินจากวิกฤติเดียวกันตัดสินใจไม่กู้ IMF และใช้นโยบายเยียวยาตนเองจนประเทศกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีจนถึงทุกวันนี้