หลักสูตรปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)

กลุ่มวิชาตลาดทุนการเงิน และภาษี

ทำงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานกฏหมาย ที่ปรึกษากฏหมาย ธนาคาร บ. เงินทุน บ. หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สรรพากร ตลาดหลักทรัพย์

กระทรวงการคลัง

 

การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลัก

ทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ศึกษารูปแบบการบริหาร

จัดการแหล่งเงินทุนขององค์กรธุรกิจจากสถาบันการเงินและจากการ

ระดมทุนจากประชาชน ตลอดจนการศึกษาทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ

ภาษีเงินได้ ภาษีทางอ้อม ภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

Fun Fact 1:

 

คุณรู้หรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของตลาดเงินทุนระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไร :

 

การระดมทุนระหว่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการทั้งของ เอกชนและภาครัฐ ได้เริ่มมีขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยแรงผลักดันที่ทําให้เกิดมีการพัฒนาและเติบโตของตลาดตราสารระหว่างประเทศเนื่องมาจากระบบภาษีของรัฐบาลอเมริกันในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะลดแรงจูงใจผู้ออกตราสารนอกประเทศอเมริกาที่จะมากู้ยืมเงินจากนักลงทุนในประเทศ นอกจากนี้กฎหมายภาษีอเมริกาฉบับนั้นทําให้การระดมทุนของบริษัทข้ามชาติอเมริกันจากนักลงทุนในประเทศเพื่อไปใช้ในกิจการนอกประเทศทําได้ยากขึ้นด้วย

 

ก่อนหน้ากฎหมายภาษีฉบับนี้ การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศจะทําผ่านตลาดนิวยอร์กเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นภายหลังปี ค.ศ. 1963 ผู้ต้องการกู้ยืมเงินเป็นดอลลาห์สหรัฐฯ จะมากู้ยืมเงินดอลลาห์สหรัฐฯจากฝั่งยุโรปแทน ซึ่งมีผู้ลงทุนสนใจจะให้กู้เงินดอลลาห์สหรัฐโดยไม่มีภาระภาษีมาเกี่ยวข้อง ตลาด Euro Bond Market จึงถือกำเนิดขึ้นแต่นั้นมา

 

Fun Fact 2:

 

ท่านรู้หรือไม่ ท่านที่มีคู่สมรสสามารถแยกยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

 

เนื่องจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาขึ้นใหม่ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้สามีและภริยายื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันหรือจะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน หรือจะแยกเสียภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ โดยการแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไป

 

ท่านจึงมีสิทธิเลือกที่จะนำเงินได้มารวมกับคู่สมรสเพื่อยื่นรวมกันหรือแยกยื่นเสียภาษีได้เป็นสิทธิ ของท่าน