ผู้บริหาร

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

Asst. Prof. Kwankamol Tipmanosing
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

        วุฒิการศึกษา :

  • LL.B.(Public Law), Ramkhamhaeng University
  • Research Title: Legal Problems on an Intention to End Life without Medical Treatment.
  • LL.M., Ramkhamhaeng University

         ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  งานวิจัย :
  1. เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา พ.ศ.2555
  2. เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่ และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2552 (ผู้ช่วยวิจัย)

     ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายมหาชน
  วิชาที่สอน :
 • LW205 กฎหมายมหาชน
 • LW 323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์

Asst. Prof. Arpasara Thepjumnong
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

        วุฒิการศึกษา :

 • LL.M. in Public Law, Chulalongkorn University
 • LL.B., Chulalongkorn University
 • Mini MBA University of the Thai Chamber of Commerce
  ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
  งานวิจัย :
 • วิธีการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540). ปี พ.ศ. 2549
 • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
 • แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
 • การใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนน: ศึกษาแนวทางเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ความเชี่ยวชาญ :
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครอง
  วิชาที่สอน :
 • LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
 • LW 212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง
 • LW 210 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน

ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน

ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน

Asst. Prof. Dr.Natharika Chan

วุฒิการศึกษา :

 • SJD. (International Legal Studies), Golden Gate University, USA
 • Dissertation Title: The Study of Mortgage-Backed Securities: Focusing on True Sale
 • LL.M. (Banking and Finance Law), Boston University, USA
 • LL.B. Chulalongkorn University (2nd class honor)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการภายนอก :

 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สภาผู้แทนราษฎร    

งานวิจัย :

 • โครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทบาทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต (กฎหมายส่งเสิรมการลงทุน), คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายการเงิน การธนาคาร

วิชาที่สอน :

 • LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
 • LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

Asst. Prof. Dr. Prapanpong Khumon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

 • Ph.D., Queen Marry University of London, UK
 • Dissertation Title : “Exploring the Link between Law and the Fair Trade Movement: How can Law be Opened to Reflect Values From a Social Movement to Benefit the World’s Poor?”
 • LL.M., International Economic Law, University College London, UK
 • LL.B., Chulalongkorn University (Second Class honor)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการภายนอก :
 • ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยงานวิจัย :
 • โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการวิจัยเรื่อง Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business Operations (SBOs): A Developing Countries’ Perspective

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายกับการพัฒนา

หนังสือ :

 • “Microtrade and Fair Trade” in Yong-Shik Lee (eds.), Microtrade: A New system of International Trade with Volunteerism Towards Poverty Elimination,(Routledge, London, 2013)

วิชาที่สอน :

 • LW236 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
 • LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง