ผู้บริหาร

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

Asc. Prof. Sudharma Yoonaidharma

คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

วุฒิการศึกษา :

 • University of Victoria, Canada, & Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate in Law and Economic Development  NYU School of Law, New York, New York
 • Researcher in Int’l Econ. Laws   NYU School of Law, New York, New York
 • Post-LL.M. in Int’l Econ.Laws
 • Ranked first in the program
 • Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts
 • LL.M., GPA A-
 • The South Western Legal Foundation, Dallas, Texas
 • Certificate in Law & Economic Framework Necessary for Development
 • Attending Seminar on the US. Investment Abroad
 • The National Law Center, The George Washington University, Washington DC.
 • MCL. program (Foreign practice) School of Law,
 • Chulalongorn University, Bangkok, Thailand LL.B. (Honors) Ranked third in the class of 150

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

Asst. Prof. Kwankamol Tipmanosing
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

        วุฒิการศึกษา :

  • LL.B.(Public Law), Ramkhamhaeng University
  • Research Title: Legal Problems on an Intention to End Life without Medical Treatment.
  • LL.M., Ramkhamhaeng University

         ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  งานวิจัย :
  1. เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา พ.ศ.2555
  2. เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่ และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2552 (ผู้ช่วยวิจัย)

     ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายมหาชน
  วิชาที่สอน :
 • LW205 กฎหมายมหาชน
 • LW 323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์

Asst. Prof. Arpasara Thepjumnong
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

        วุฒิการศึกษา :

 • LL.M. in Public Law, Chulalongkorn University
 • LL.B., Chulalongkorn University
 • Mini MBA University of the Thai Chamber of Commerce
  ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
  งานวิจัย :
 • วิธีการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540). ปี พ.ศ. 2549
 • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
 • แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
 • การใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนน: ศึกษาแนวทางเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ความเชี่ยวชาญ :
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครอง
  วิชาที่สอน :
 • LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
 • LW 212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง
 • LW 210 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

Asst. Prof. Dr. Prapanpong Khumon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

 • Ph.D., Queen Marry University of London, UK
 • Dissertation Title : “Exploring the Link between Law and the Fair Trade Movement: How can Law be Opened to Reflect Values From a Social Movement to Benefit the World’s Poor?”
 • LL.M., International Economic Law, University College London, UK
 • LL.B., Chulalongkorn University (Second Class honor)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการภายนอก :
 • ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยงานวิจัย :
 • โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการวิจัยเรื่อง Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business Operations (SBOs): A Developing Countries’ Perspective

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายกับการพัฒนา

หนังสือ :

 • “Microtrade and Fair Trade” in Yong-Shik Lee (eds.), Microtrade: A New system of International Trade with Volunteerism Towards Poverty Elimination,(Routledge, London, 2013)

วิชาที่สอน :

 • LW236 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
 • LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง