คณาจารย์

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

Asc. Prof. Sudharma Yoonaidharma

คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

วุฒิการศึกษา :

 • University of Victoria, Canada, & Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate in Law and Economic Development  NYU School of Law, New York, New York
 • Researcher in Int’l Econ. Laws   NYU School of Law, New York, New York
 • Post-LL.M. in Int’l Econ.Laws
 • Ranked first in the program
 • Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts
 • LL.M., GPA A-
 • The South Western Legal Foundation, Dallas, Texas
 • Certificate in Law & Economic Framework Necessary for Development
 • Attending Seminar on the US. Investment Abroad
 • The National Law Center, The George Washington University, Washington DC.
 • MCL. program (Foreign practice) School of Law,
 • Chulalongorn University, Bangkok, Thailand LL.B. (Honors) Ranked third in the class of 150

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

Asst. Prof. Kwankamol Tipmanosing
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

        วุฒิการศึกษา :

  • LL.B.(Public Law), Ramkhamhaeng University
  • Research Title: Legal Problems on an Intention to End Life without Medical Treatment.
  • LL.M., Ramkhamhaeng University

         ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  งานวิจัย :
  1. เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา พ.ศ.2555
  2. เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่ และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2552 (ผู้ช่วยวิจัย)

     ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายมหาชน
  วิชาที่สอน :
 • LW205 กฎหมายมหาชน
 • LW 323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์

Asst. Prof. Arpasara Thepjumnong
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

        วุฒิการศึกษา :

 • LL.M. in Public Law, Chulalongkorn University
 • LL.B., Chulalongkorn University
 • Mini MBA University of the Thai Chamber of Commerce
  ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
  งานวิจัย :
 • วิธีการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540). ปี พ.ศ. 2549
 • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
 • แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
 • การใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนน: ศึกษาแนวทางเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ความเชี่ยวชาญ :
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครอง
  วิชาที่สอน :
 • LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
 • LW 212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง
 • LW 210 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน

ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ณัฐริกา แชน

Asst. Prof. Dr.Natharika Chan

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

         วุฒิการศึกษา :

 • SJD. (International Legal Studies), Golden Gate University, USA
 • Dissertation Title: The Study of Mortgage-Backed Securities: Focusing on True Sale
 • LL.M. (Banking and Finance Law), Boston University, USA
 • LL.B. Chulalongkorn University (2nd class honor)

  ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  กรรมการภายนอก :

 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สภาผู้แทนราษฎร

       งานวิจัย :

 • โครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทบาทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต (กฎหมายส่งเสิรมการลงทุน), คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ

  ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายการเงิน การธนาคาร

  วิชาที่สอน :

 • LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
 • LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

Asst. Prof. Dr. Prapanpong Khumon

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

วุฒิการศึกษา :

   • Ph.D., Queen Marry University of London, UK
   • Dissertation Title : “Exploring the Link between Law and the Fair Trade Movement: How can Law be Opened to Reflect Values From a Social Movement to Benefit the World’s Poor?”
   • LL.M., International Economic Law, University College London, UK
   • LL.B., Chulalongkorn University (Second Class honor)

  ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  กรรมการภายนอก :

 • ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  งานวิจัย :

 • โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการวิจัยเรื่อง Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business Operations (SBOs): A Developing Countries’ Perspective

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายกับการพัฒนา

หนังสือ :

 • “Microtrade and Fair Trade” in Yong-Shik Lee (eds.), Microtrade: A New system of International Trade with Volunteerism Towards Poverty Elimination,(Routledge, London, 2013)

วิชาที่สอน :

 • LW236 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
 • LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

Asst. Prof. Dr. Piyabutr Bunaramrueang

วุฒิการศึกษา :

 • Juris Scientiae Doctor, J.S.D. University of California, Berkeley
 • Master of Law, LL.M. (Law & Technology) University of California, Berkeley
 • Master of Law, LL.M. (International Law) Thammasat University
 • Bachelor of Law, LL.B. Thammasat University
 • Bachelor of Engineering, B.Eng. (Telecommunications) King Mongkut’s Institute of Technology at Ladkrabang (KMITL)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการภายนอก :

 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • คณะทำงานบริหารจัดการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (04/14-ปัจจุบัน)สภาผู้แทนราษฎร
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคืนคลื่นความถี่ของกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม, คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (05/12) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2555-ปัจจุบัน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ผู้พิพากษาสมทบประจำศาล (2554-ปัจจุบัน)
 • ผู้ประนีประนอมประจำศาล (2553-ปัจจุบัน)
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการทำสัญญาระหว่าง บมจ.กสท. กับกลุ่มบริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ 800MHz (04/12-05/12)
 • อนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (03/12-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (01/12-02/12)
 • กรรมการพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ… (10/11-11/11)

งานวิจัย :

 • “การให้คำปรึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบธุรกิจระดับชาติ”,
 • ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
 • “โครงการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, พฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
 • “โครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, เมษายน 2556 – มกราคม 2557
 • “Telecommunications Policy Journal”,
 • บรรณาธิการรับเชิญสำหรับวารสารเล่มพิเศษ 2014
 • “โครงการสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ต่อข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยในกรอบอาเซียน (AEC and MICT Smart Thailand)”,
 • ที่ปรึกษากฎหมาย, จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด, พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555
 • “ITS2012 Bangkok Biennial Conference”,
 • กรรมการจัดงาน, จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 18-21 พฤศจิกายน 2555
 • “โครงการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ค.ศ.1997 ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, เมษายน 2555 – เมษายน 2556
 • “โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับประเทศไทย”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อ สภาหอการค้าไทย, ธันวาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
 • “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่กฎหมายสำหรับประเทศไทยในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”,
 • นักวิจัยกฎหมาย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พฤษภาคม 2554 – ธันวาคม 2554
 • “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อ กระทรวงคมนาคม, มีนาคม 2554 – พฤศจิกายน 2554
 • “โครงการศึกษาภาพรวมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกาและข้อพิจารณาเพื่อการเจรจาเขตการค้าเสรีของไทยรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการอวกาศและเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด, ธันวาคม 2553 – เมษายน 2554
 • “โครงการศึกษานโยบายและหลักเกณฑ์เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ธันวาคม 2553 – สิงหาคม 2554
 • “การให้คำปรึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz”,
 • ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สิงหาคม – กันยายน 2553
 • “โครงการศึกษายุทธศาสตร์ออสเตรเลียรายรัฐ”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, กรกฎาคม 2553 – มิถุนายน 2554
 • “โครงการศึกษานโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ของประเทศไทย”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, มกราคม – พฤศจิกายน 2553
 • “โครงการศึกษาการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ”
 • ห้วหน้าโครงการและนักวิจัยอิสระ เสนอต่อ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ธันวาคม 2551 – มีนาคม 2552
 • “โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพการแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลดหรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน”,
 • นักวิจัยกฎหมาย ของ ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, มีนาคม – กรกฎาคม 2551

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายและนโยบายการสื่อสาร
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วิชาที่สอน :

 •  วิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, 2554-5 เทอมปลาย,
 • วิชากฎหมายการแข่งขันทางการค้า, 2554-5 เทอมต้น, 2555-6 เทอมต้น, 2556-7 เทอมต้น, 2557-8 เทอมต้น
 • วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2553-4 เทอมปลาย
 • วิชากฎหมายและนโยบายการสื่อสาร, 2555-6 เทอมปลาย, 2556-7 เทอมปลาย
 • วิชากฎหมายและนโยบายการกระจายเสียง, 2556-7 เทอมต้น
 • วิชากฎหมายลักษณะหนี้, 2557-8 เทอมต้น

 

ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

Dr. Veena Anusornsena<

วุฒิการศึกษา :

 • SJD. (International Legal Studies) Golden Gate University, USA
 • Dissertation Title: Arbitrability and Public Policy in regard to the Recognition and Enforcement of Arbitral Award in International Arbitration: the United States, Europe, Africa, Middle East and Asia
 • LL.M., University of Southern California, USA
 • LL.B., Chulalongkorn University, USA (2nd class honor)
 • Thai Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Associationตำแหน่งปัจจุบัน :

  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  กรรมการภายนอก :

 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต (กฎหมายส่งเสริมการลงทุน), คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ
 • โครงการวิจัย เรื่อง การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • โครงการพัฒนาระบบระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution-ADR)

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก

วิชาที่สอน :

 • LW207 กฎหมายลักษณะหนี้
 • LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
 • LW 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา
 • LW 208 กฎหมายลักษณะละเมิด

ผศ. พัชรี พิชณุษากร

ผศ.พัชรี พิชณุษากร

Asst. Prof. Patcharee Pichanusakorn

วุฒิการศึกษา :

  • LL.M., University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
  • LL.M., Chulalongkorn University( second class honor)
  • Thai Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association
  • Certificate in Intellectual Property Law, Thai Bar Association
  • Certificate in Labour Law, Thai Bar Association

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • ผลกระทบการเปิดเสรีการลงทุนเอฟทีเอในธุรกิจเหมืองแร่
 • แนวทางพัฒนากฎหมายแรงงานไทย: กรณีการลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดาและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในประเทศไทย
 • มาตราการทางการเงินการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน
 • มาตราการทางการเงินการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

วิชาที่สอน :

 • LW209 กฎหมายลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
 • LW430 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ผศ. อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

ผศ. อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

Asst. Prof. Ampawan Mongkolin

วุฒิการศึกษา :

 • นม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาที่สอน :

 • LW911 กฎหมายธุรกิจ

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

Assoc. Prof. Nutchapong Samran

วุฒิการศึกษา :

 • นบ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • มาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน:ศึกษากรณีหนี้นอกระบบ
 • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานบริการ อาบ อบ นวด
 • การสำรวจความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตนิติศาสตร์
 • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงสมรสแล้ว
 • วิธีวิจัยเชิงสำรวจวิธีสอนกฎหมายลักษณะมรดกอย่างไรที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน
 • บทความของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเลือกตั้งสมาชิกสภา
  ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

หนังสือ :

 • สิทธิส่วนบุคคลกับเทคโนโลยี GPS
 • การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีของศาลยุติธรรม

วิชาที่สอน :

 • LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • LW021 การเขียนทางกฎหมาย
 • LW317 กฎหมายลักษณะมรดก
 • LX001 หลักกฎหมายทั่วไป

อ.กิ่งกมล สินมา

อ.กิ่งกมล สินมา

Miss. Kingkamol Sinma

วุฒิการศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531
 • นิติศาสตรบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School สหรัฐอเมริกา

งานวิจัย :

 • นักวิจัย โครงการศึกษาการคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ เสนอแก่กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2547
 • นักวิจัย โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เสนอแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด พ.ศ.2548
 • นักวิจัย โครงการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) เสนอแก่กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2549
 • นักวิจัย โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เสนอแก่กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2550
 • นักวิจัย โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการดำเนินงานกองทุนเงินสะสมและเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เสนอแก่กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2550
 • นักวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ เสนอแก่กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551
 • นักวิจัย โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม เสนอแก่กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2550

วิชาที่สอน :

 • LW457 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
 • LX005 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น

อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

Dr. Sirinya Dusitnanond

        วุฒิการศึกษา :

 • PhD. (Tax Law) Brunel University, London, United Kingdom
 • Dissertation Title: Revenue Department versus Thailand Board of Investment: Challenges of the Tax Incentives and FDI Promotion in Thailand.
 • LL.M., (Tax Law) King’s College London, United Kingdom
  ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  กรรมการภายนอก :
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการเขตเศรษฐกิจพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการภาษีสรรพสามิต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  งานวิจัย :
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • หัวหน้าโครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  ความเชี่ยวชาญ :
 • กฎหมายภาษีอากร
 • กฎหมายการเงินการลงทุน
 • กฎหมายเศรษฐกิจ
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
  วิชาที่สอน :
 • LW318 กฎหมายภาษีอากร
 • LW051 กฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 • LW005 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • LW480 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2
 • LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
 • LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
 • LW431 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินองค์กรธุรกิจ

อ.ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

อ.ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล
Dr. Apinya Bunditwuthisagul

วุฒิการศึกษา :

  • S.J.D., Indiana University, USA
  • LL.M., University of Washington, USA
  • LL.B., Thammasat Unviersity

กรรมการภายนอก :

  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ

ความเชี่ยวชาญ :

  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

วิชาที่สอน :

  • LW911 กฎหมายธุรกิจ

อ.ดร.อรอมล อาระพล

อ.ดร.อรอมล อาระพล

Dr. Ornamol Arapol

วุฒิการศึกษา :

  • SJD., University of Wisconsin-Madison, USA
  • Research Title: Intellectual Property and A Policy Regime for Economic Development In Thailand
  • LL.M., University of California, Berkeley, USA
  • LL.B., Thammasat University (2nd class honor)
  • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการภายนอก :
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา

งานวิจัย :

  • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • ที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิข้ามสื่อ
  • ที่ปรึกษาโครงการปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดมาจากข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความเชี่ยวชาญ :

  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย
  • กฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

วิชาที่สอน :

  • LW 315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
  • LW 474 กฎหมายเครืองหมายการค้าและความลับทางการค้า
  • LW 473 กฎหมายสิทธิบัตร
  • LW 456 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา
Mrs. Pimpacha Vanichkobchinda

วุฒิการศึกษา :

 • LL.M., Queen Mary University of London, UK
 • LL.M., Chulalongkorn University
 • LL.B., Thammasat University
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ศาลยุติธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • การวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย  ความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
 • มาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

วิชาที่สอน :

 • LW209 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
 • LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น

อ. น้ำฝน ลิมปเจต

อ.น้ำฝน ลิมปเจต
Miss. Namphon Limpajate

วุฒิการศึกษา :

 • LL.B. Chulalongkorn University (2nd Class Honours)
 • LL.M. in International Law, Chulalongkorn University
 • LL.M. in International Commercial Law, University of Aberdeen, UK

ความเชี่ยวชาญ :

  • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วิทยานิพนธ์ :

  • The WTO Agrsement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: A Case Study of Australian Import Measures on Cooked Chicken Meat
  • The Conformity of Endangered Species Conservation to the Liberalization of Trade under WTO Principles

วิชาที่สอน :

 • LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • LX002 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • LW 432 กฎหมายการค้าสินค้าระหว่างประเทศ
 • LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

 

 

อ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

อ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

Mr. Pakorn Winyuhuttakit

 

วุฒิการศึกษา :

 • LLM., Chulalongkorn University
 • MBA., NIDA
 • LLB., Thammasat University
 • B.Arch., KMIT’L

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • โครงการศึกษาการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
 • โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิข้ามสื่อ
 • โครงการศึกษาการเก็บภาษีบุหรี่ในประเทศไทยและโครงสร้างภาษีที่เหมาะสมพร้อมการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาสู่สาธารณะ
 • โครงการให้คำปรึกษา การปรับสภาพธุรกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • โครงการให้คำปรึกษา และเจรจา เพื่อจัดตั้งโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล

วิทยานิพนธ์ :

 • การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม

วิชาที่สอน :

 • LW 103 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
 • LW 314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
 • LW 481 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
 • LW 482 การร่างสัญญาจ้างแรงงาน
 • LW 483 กฎหมายเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน