ภาพกิจกรรม

ค่าย ก่อนจะเป็นท่าน ปีการศึกษา 2559

บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2559

สำนักงานอัยการสูงสุด ปีการศึกษา 2559

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย ปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

สัมมนาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2559

เพิ่มพูนศักยภาพการศึกษานิติศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559

ปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ค่ายกฎหมายและบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2559

วางพวงมาลาวันรพี ปีการศึกษา 2559

วันรับปริญญา ปีการศึกษา 2559

เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อวิชากฎหมายในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

Open House ปีการศึกษา 2559

ดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา 2560