ข่าวประชาสัมพันธ์

24
Marc
2017

สัมมนาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

by law
รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ อาจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาตลาดทุน การเงินและภาษี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเชิญเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัย ในการสัมมนาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย” โดยนักวิจัยจากสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

รายชื่อนักศึกษาแต่ละสาขา รหัส 57

รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

“เปิดโลก HR”

รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

การสอบวัดมาตรฐานความรู้

รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

เปิดรับบทความด้านกฎหมายประชาชนเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกฎหมาย

เนื่องด้วย ขณะนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดรับบทความที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายประชาชนเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ประจำปี 2558 โดยผู้ที่สนใจเขียนบทความทางด้านกฎหมายสามารถส่งบทความมาได้จนถึง 31 พย. 2558 โดยทางบรรณาธิการจะทำการคัดเลือกเพื่อนำบทความมาตีพิมพ์ลงในวารสารต่อไป สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คณะนิติศาสตร์ โทร. 02-697-6805

รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

L T Exclusive Interview ดร. ศิริญญา

รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

Franchise Standard

เชิญร่วมงานเสวนา มาตรฐาน แฟนไชส์ไทย Franchise Standard วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 5303 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด่วน…! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่เพื่องลงทะเบียนร่วมเสวนา

รายละเอียด
on 24 Mar 2017
24
Marc
2017

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

“ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับการรางวัลกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559 ในโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2559″ ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติชัย  เพ็ชรแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559 ในโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2559 และจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ สวนอัมพร 

รายละเอียด
on 24 Mar 2017