วารสารวิชาการ

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105

 

ความเป็นมา

วารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินงานจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะฯ เป็นบทความที่สร้างองค์ความรู้และมีคุณภาพในทางวิชาการ โดยบทความดังกล่าวอาจะเป็นบทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้อ่าน โดยบทความดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงได้ เนื่องจากทางกองบรรณาธิการจะทำการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ จึงทำให้วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำภายในหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานใน
 2. สาขาวิชานิติศาสตร์ที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้อ่าน
  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์มีโอกาสทางวิชาการมากขึ้น

 

นโยบายการรับบทความ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดีที่จะรับบทความจากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผลงานวิชาการที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

นอกจากนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการของคณะฯ

ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ กองบรรณาธิการยินดีให้นำบทความในวารสารฯไปเผยแพร่ต่อได้ โดยผู้เผยแพร่ต้องระบุอ้างอิงแหล่งที่มา “วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” และชื่อผู้เขียนอย่างชัดเจน

ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถส่ง Online ที่ http://law.utcc.ac.th/journal ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในระบบการส่งบทความ Online

ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความที่ http://law.utcc.ac.th/journal

 

กำหนดเผยแพร่

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดออกเผยแพร่รายปี ปีละ 1 ฉบับ
โดยมีกำหนดออกวารสารในเดือนมิถุนายนของทุกปี

 

การเผยแพร่ฉบับ Online

Website : http://law.utcc.ac.th/journal

 

การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์ครั้งละ 500 เล่ม

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ
 • ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
 • อาจารย์ชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

 

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

 • ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา บรรณาธิการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ ที่ปรึกษาบรรณาธิการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พล ธีรคุปต์ กรรมการ สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร
 • ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ กรรมการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • ดร.วัชระ เนติวณิชย์ กรรมการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • รศ.ทัชชมัย ทองอุไร กรรมการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์อมรวไล นิลพานิช กรรมการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

 • นางสาวณภัคกานดา กล่อมพงษ์
 • นางสาวสุรีย์พร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

คำแนะนำผู้เขียน

คำแนะนำผู้เขียน

 
ขั้นตอนการจัดพิมพ์บทความ

 1.  ชื่อของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมีความกระชับและได้ใจความ
 2.  บทคัดย่อภาษาไทยจำนวน 1 ย่อหน้ามีความยาวประมาณ 250 คำและต้องพิมพ์คำสำคัญต่อท้าย
 3.  Abstract จำนวน 1 ย่อหน้ามีความยาวประมาณ 250 คำและต้องพิมพ์ Keywords ต่อท้าย โดยเนื้อหาในบทคัดย่อและ Abstract ควรระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัย คำสำคัญและ Keywords ไม่เกิน 5 คำ
 4.  ผู้เขียนทุกท่านต้องกรอกรายละเอียดของผู้เขียนในแบบฟอร์มข้อมูลผู้เขียนที่ทางบรรณาธิการส่งให้โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สาขา/ภาควิชา/มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สังกัดโดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งอีเมล์ของผู้เขียน
 5.  เนื้อหาบทความต้องเป็นบทความในแขนงนิติศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน ประมาณ 26 บรรทัดต่อหน้าโดยใช้ฟอนท์Browalia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 พอยน์และให้ใส่เลขกำกับหน้าทุกหน้าที่มุมบนด้านขวา ยกเว้นหน้าแรก
 6.  บทความทุกบทความต้องมีบรรณานุกรมอ้างอิงท้ายบทความ
 7.  บทความต้องมีจำนวนหน้ารวมทั้งหมด ไม่เกิน 15 หน้า

 
การส่งบทความ

โปรดส่งบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้นทาง Online โดยท่านสามารถอัพโหลดบทความของท่านได้ทางเว็บไซต์ http://law.utcc.ac.th/journal หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่

 • กองบรรณาธิการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร.(02)697-6805
  หรือ E-mail: lawjournal@utcc.ac.th

 
เมื่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอบรับบทความแล้วจะพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ กรณีผลการประเมิน“ผ่านอย่างมีเงื่อนไข” ขอให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งบทความฉบับแก้ไขจำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์ (Microsoft Word) ทั้งนี้ ขอให้แนบบทความและผลการประเมินฉบับเดิมกลับมายังกองบรรณาธิการเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพบทความอีกครั้ง
 
บทความที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาและการเขียนรายการอ้างอิงหลังจากนั้นจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทางคณะฯ จะทำการจัดส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้แก่ผู้เขียนบทความต่อไป

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์

ส่งบทความ

ติดต่อ

ติดต่อคณะ

 

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02)697-68805
โทรสาร (02)277-4491
e-mail: lawjournal@utcc.ac.th

 

อ.ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา

โทรศัพท์ (02)697-6805
e-mail: veena_anu@utcc.ac.th

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1. ผลกระทบด้านกฎหมายจากการเปิดตลาดบริการสาขาโทรทัศน์ของประเทศไทยในอาเซียน
  ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
 2. การแก้ไขปัญหาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ในประเทศไทยด้วยมาตรการจูงใจทางภาษี
  ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ
 3. ผลกระทบของกฎหมายใหม่ การค้ำประกันและจำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  สายศิริ ศิริวิริยะกุล
 4. การนำหลัก Fiduciary Duty มาใช้เพื่อเสริมกลไกการคุ้มครองนักลงทุนหรือลูกค้าที่ใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
  นิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช
 5. การลดปริมาณคดีอาญาที่เข้าสู่การพิจารณาคดีต่อเนื่องด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
  ธรณิศร คชินทร์ กิตติวุฒิศักดิ์
 6. ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการล่วงละเมิดความลับทางการค้ากรณีที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  เอกรินทร์ วิริโย
 7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน และจำนอง (ที่แก้ไขใหม่) และผลกระทบต่อสถาบันการเงิน
  จิตติ วิจิตรบรรจง
 8. ข้อเสนอแนะทางกฎหมายเกี่ยวกับความสว่างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ภายนอกอาคารในเวลากลางคืน
  ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
 9. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย
  คณาธิป ทองรวีวงศ์
 10. การออกแบบระบบภาษีอากรไทยตามหลักภาษีอากรที่ดี
  ศิริญญา ดุสิตนานนท์
 11. การกำกับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจ: ปัญหาของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ
  ชุติมา เกษียรสินธฺุ์