งานวิจัย

 1. งานวิจัยเรื่อง “การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค”
 2. การวิจัยเรื่อง “วิธีการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)”
 3. การวิจัยเรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา”
 4. งานวิจัยเรื่อง Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business Operations (SBOs)
 5. การวิจัยเรื่อง “การใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนน: ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลง คะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
 6. เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้านาม และชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสแล้ว
 7. งานวิจัยเรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานบริการ อาบ อบ นวด”
 8. งานวิจัย “โครงการให้คำปรึกษา และเจรจา เพื่อจัดตั้งโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล”
 9. งานวิจัย “โครงการให้คำปรึกษา การปรับสภาพธุรกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน”
 10. งานวิจัย “โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิข้ามสื่อ”
 11. งานวิจัย “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต”
 12. การศึกษากฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 13. ระบบเอกสารรับรองในกระบวนการแบ่งปันผลประโยชน์ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 14. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องผลกระทบของร่างการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ที่มีต่อสิทธิเกษตรกรและการแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ
 15. โครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 16. งานวิจัยเรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย
 17. การวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและข้อเสนอ สำหรับประเทศไทย
 18. การวิจัยเรื่อง มาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน