คณะผู้บริหาร

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดี

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

Asc. Prof. Sudharma Yoonaidharma

คณบดีคณะนิติศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์. 02-697-6800
 

วุฒิการศึกษา :

– University of Victoria, Canada, & Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

– Certificate in Law and Economic Development NYU School of Law, New York, New York

– Researcher in Int’l Econ. Laws NYU School of Law, New York, New York

– Post-LL.M. in Int’l Econ.Laws Ranked first in the program Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts LL.M., GPA A-

– The South Western Legal Foundation, Dallas, Texas

– Certificate in Law & Economic Framework Necessary for Development Attending Seminar on the US. Investment Abroad

– The National Law Center, The George Washington University, Washington DC.

– MCL. program (Foreign practice) School of Law,

– Chulalongorn University, Bangkok, Thailand LL.B. (Honors)

Ranked third in the class of 150

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.อาภัสรา เทพจำนงค์

Asst. Prof. Arpasara Thepjumnong

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์. 02-697-6802

 

วุฒิการศึกษา :

LL.M. in Public Law, Chulalongkorn University
LL.B., Chulalongkorn University
Mini MBA University of the Thai Chamber of Commerce

 

ตำแหน่งปัจจุบัน :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

งานวิจัย :

– วิธีการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540). ปี พ.ศ. 2549
– โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
– แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

 

ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครอง

 

วิชาที่สอน:

LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
LW 212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง
LW 210 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน

ดร.ณัฐริกา แชน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ณัฐริกา แชน

Dr. Natharika Chan

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์. 02-697-6801

 

วุฒิการศึกษา :

SJD. (International Legal Studies), Golden Gate University, USA
Dissertation Title: The Study of Mortgage-Backed Securities: Focusing on True Sale
LL.M. (Banking and Finance Law), Boston University, USA
LL.B. Chulalongkorn University (2nd class honor)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

กรรมการภายนอก :

– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สภาผู้แทนราษฎร

 

งานวิจัย :

– โครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทบาทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
– โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต (กฎหมายส่งเสิรมการลงทุน), คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
– โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ
– โครงการศึกษาประเด็นกฎหมายและแนวทางปฏิบัติทางศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนและถ่ายลำของประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เปรียบเทียบกับประเทศไทย
– โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุน
– ผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารไทยเมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายการเงิน การธนาคาร

 

วิชาที่สอน :

LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
LX004 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบื้องต้น
LW522 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารขั้นสูง

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์

Asst. Prof. Kwankamol Tipmanosing

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์. 02-697-6803

 

วุฒิการศึกษา :

LL.B.(Public Law), Ramkhamhaeng University
LL.M., Ramkhamhaeng University
Graduate Diploma in Public Law

 

ตำแหน่งปัจจุบัน :

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

งานวิจัย :

1. เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา พ.ศ.2555
2. เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือก อำนาจหน้าที่ และการตรวจสอบถ่วงดุลผู้พิพากษาสมทบในศาลชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2552 (ผู้ช่วยวิจัย)

 

ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายมหาชน

 

วิชาที่สอน :

LW205 กฎหมายมหาชน
LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

Asst. Prof. Dr. Prapanpong Khumon

อาจารย์ประจำ
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-697-6805

 

วุฒิการศึกษา :

– Ph.D., Queen Marry University of London, UK
– Dissertation Title : “Exploring the Link between Law and the Fair Trade Movement: How can Law be Opened to Reflect Values From a Social Movement to Benefit the World’s Poor?”
– LL.M., International Economic Law, University College London, UK
– LL.B., Chulalongkorn University (Second Class honor)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

กรรมการภายนอก :

ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

งานวิจัย :

– โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
– โครงการวิจัยเรื่อง Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business Operations (SBOs): A Developing Countries’ Perspective

 

ความเชี่ยวชาญ :

– กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
– กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
– กฎหมายกับการพัฒนา

 

หนังสือ :

“Microtrade and Fair Trade” in Yong-Shik Lee (eds.), Microtrade: A New system of International Trade with Volunteerism Towards Poverty Elimination,(Routledge, London, 2013)

 

วิชาที่สอน :

LW236 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง