หลักสูตรปริญญาตรีที่ 2 (นิติศาสตรบัณฑิต)(สำหรับบุคคลทั่วไป)

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา