อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

ผศ.ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา

Dr. Veena Anusornsena<

วุฒิการศึกษา :

 • SJD. (International Legal Studies) Golden Gate University, USA
 • Dissertation Title: Arbitrability and Public Policy in regard to the Recognition and Enforcement of Arbitral Award in International Arbitration: the United States, Europe, Africa, Middle East and Asia
 • LL.M., University of Southern California, USA
 • LL.B., Chulalongkorn University, USA (2nd class honor)
 • Thai Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Associationตำแหน่งปัจจุบัน :

  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  กรรมการภายนอก :

 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต (กฎหมายส่งเสริมการลงทุน), คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ
 • โครงการวิจัย เรื่อง การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • โครงการพัฒนาระบบระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution-ADR)

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก

วิชาที่สอน :

 • LW207 กฎหมายลักษณะหนี้
 • LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
 • LW 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา
 • LW 208 กฎหมายลักษณะละเมิด

ผศ. พัชรี พิชณุษากร

ผศ.พัชรี พิชณุษากร

Asst. Prof. Patcharee Pichanusakorn

วุฒิการศึกษา :

  • LL.M., University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
  • LL.M., Chulalongkorn University( second class honor)
  • Thai Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association
  • Certificate in Intellectual Property Law, Thai Bar Association
  • Certificate in Labour Law, Thai Bar Association

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • ผลกระทบการเปิดเสรีการลงทุนเอฟทีเอในธุรกิจเหมืองแร่
 • แนวทางพัฒนากฎหมายแรงงานไทย: กรณีการลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดาและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในประเทศไทย
 • มาตราการทางการเงินการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน
 • มาตราการทางการเงินการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

วิชาที่สอน :

 • LW209 กฎหมายลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
 • LW430 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ผศ. อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

ผศ. อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์

Asst. Prof. Ampawan Mongkolin

วุฒิการศึกษา :

 • นม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาที่สอน :

 • LW911 กฎหมายธุรกิจ

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

รศ.ณัชพงษ์ สำราญ

Assoc. Prof. Nutchapong Samran

วุฒิการศึกษา :

 • นบ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • มาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน:ศึกษากรณีหนี้นอกระบบ
 • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานบริการ อาบ อบ นวด
 • การสำรวจความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสแล้ว
 • วิธีวิจัยเชิงสำรวจวิธีการสอนกฎหมายลักษณะมรดกอย่างไรที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน
 • บทบาทของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

หนังสือ :

 • สิทธิส่วนบุคคลกับเทคโนโลยี GPS
 • การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีของศาลยุติธรรม

วิชาที่สอน :

 • LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • LW105 การเขียนทางกฎหมาย
 • LW317 กฎหมายลักษณะมรดก
 • LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
 • GE454 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 • LW911 กฎหมายธุรกิจ
 • LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

อ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์

Dr. Sirinya Dusitnanond

        วุฒิการศึกษา :

 • PhD. (Tax Law) Brunel University, London, United Kingdom
 • Dissertation Title: Revenue Department versus Thailand Board of Investment: Challenges of the Tax Incentives and FDI Promotion in Thailand.
 • LL.M., (Tax Law) King’s College London, United Kingdom
  ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  กรรมการภายนอก :
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการเขตเศรษฐกิจพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการภาษีสรรพสามิต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  งานวิจัย :
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • หัวหน้าโครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  ความเชี่ยวชาญ :
 • กฎหมายภาษีอากร
 • กฎหมายการเงินการลงทุน
 • กฎหมายเศรษฐกิจ
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
  วิชาที่สอน :
 • LW318 กฎหมายภาษีอากร
 • LW051 กฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 • LW005 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • LW480 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2
 • LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
 • LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
 • LW431 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินองค์กรธุรกิจ

ผศ.ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

ผศ.ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล
Asst. Prof. Dr. Apinya Bunditwuthisagul

วุฒิการศึกษา :

  • S.J.D., Indiana University, USA
  • LL.M., University of Washington, USA
  • LL.B., Thammasat Unviersity

กรรมการภายนอก :

  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ

ความเชี่ยวชาญ :

  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

วิชาที่สอน :

  • LW911 กฎหมายธุรกิจ

ผศ.ดร.อรอมล อาระพล

ผศ.ดร.อรอมล อาระพล

Asst. Prof. Dr. Ornamol Arapol

วุฒิการศึกษา :

  • SJD., University of Wisconsin-Madison, USA
  • Research Title: Intellectual Property and A Policy Regime for Economic Development In Thailand
  • LL.M., University of California, Berkeley, USA
  • LL.B., Thammasat University (2nd class honor)
  • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการภายนอก :
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา

งานวิจัย :

  • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • ที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิข้ามสื่อ
  • ที่ปรึกษาโครงการปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดมาจากข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความเชี่ยวชาญ :

  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย
  • กฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

วิชาที่สอน :

  • LW 315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
  • LW 474 กฎหมายเครืองหมายการค้าและความลับทางการค้า
  • LW 473 กฎหมายสิทธิบัตร
  • LW 456 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา

อ.พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา
Mrs. Pimpacha Vanichkobchinda

วุฒิการศึกษา :

 • LL.M., Queen Mary University of London, UK
 • LL.M., Chulalongkorn University
 • LL.B., Thammasat University
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ศาลยุติธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • การวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย  ความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
 • มาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความเชี่ยวชาญ :

 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

วิชาที่สอน :

 • LW209 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
 • LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น

อ. น้ำฝน ลิมปเจต

อ.น้ำฝน ลิมปเจต
Miss. Namphon Limpajate

วุฒิการศึกษา :

 • LL.B. Chulalongkorn University (2nd Class Honours)
 • LL.M. in International Law, Chulalongkorn University
 • LL.M. in International Commercial Law, University of Aberdeen, UK

ความเชี่ยวชาญ :

  • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วิทยานิพนธ์ :

  • The WTO Agrsement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: A Case Study of Australian Import Measures on Cooked Chicken Meat
  • The Conformity of Endangered Species Conservation to the Liberalization of Trade under WTO Principles

วิชาที่สอน :

 • LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • LX002 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • LW 432 กฎหมายการค้าสินค้าระหว่างประเทศ
 • LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

 

 

อ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

อ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

Mr. Pakorn Winyuhuttakit

 

วุฒิการศึกษา :

 • LLM., Chulalongkorn University
 • MBA., NIDA
 • LLB., Thammasat University
 • B.Arch., KMIT’L

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย :

 • โครงการศึกษาการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
 • โครงการศึกษาผลกระทบและกำหนดแนวทางการกำกับการครองสิทธิข้ามสื่อ
 • โครงการศึกษาการเก็บภาษีบุหรี่ในประเทศไทยและโครงสร้างภาษีที่เหมาะสมพร้อมการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาสู่สาธารณะ
 • โครงการให้คำปรึกษา การปรับสภาพธุรกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • โครงการให้คำปรึกษา และเจรจา เพื่อจัดตั้งโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล

วิทยานิพนธ์ :

 • การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม

วิชาที่สอน :

 • LW 103 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
 • LW 314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
 • LW 481 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
 • LW 482 การร่างสัญญาจ้างแรงงาน
 • LW 483 กฎหมายเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน